logotypy-ue

Zapytanie 3/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy

Adres:

Adres siedziby: ul. Okrężna 24, 17-100 Bielsk Podlaski

Adres korespondencyjny:
Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy
ul. Wiewiórcza 66,
15-532 Białystok

NIP: 5430001051

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na system do zarządzania produkcją poligraficzną. System powinien składać się z następujących modułów:

1. Moduł do wykonywania kalkulacji, który umożliwi szybkie i bezbłędne tworzenie kalkulacji produkcji poligraficznej w oparciu o cennik nakładów, wydajności maszyn/stanowisk, koszty i czas rozruchu i inne, dowolnie rozbudowywane kartoteki kontrahentów, maszyn, zasobów itp.
Moduł powinien obejmować 8 stanowisk pracy.

2. Moduł do zarządzania produkcją, który umożliwi efektywne organizowanie prac poligraficznych, w tym planowanie produkcji, kontrolę produkcji, konfigurację produkcji poprzez ustalanie kolejności wykonywania zadań, nadzorowanie wykorzystania maszyn, obsługę magazynu w tym: rezerwacja materiałów do zleceń, pobieranie materiałów z magazynu.
Moduł powinien obejmować 3 stanowiska pracy.

3. Moduł do obsługi magazynowo-sprzedażowej zleceń, który umożliwi podgląd szczegółów zleceń i kalkulacji, drukowania dokumentów oraz wystawiania dokumentów handlowych i finansowych, zamawianie usług kurierskich i tworzenie listów przewozowych.
Moduł powinien obejmować 3 stanowiska pracy.

4. Moduł do obsługi produkcji, który umożliwi rejestrowanie wykonanych zadań przez pracowników produkcyjnych, możliwość zawieszenia lub przerwania realizacji zadania, komunikację z innymi działami, wystawianie dokumentów handlowych powiązanych z daną czynnością produkcyjną.
Moduł powinien obejmować 16 stanowisk pracy, w tym: 14 pojedynczych stanowisk pracy i 2 stanowiska przeznaczone dla wielu użytkowników, tzw. multistanowisko produkcyjne.

5. Moduł do obsługi klienta – zintegrowana aplikacja internetowa dla klientów do kalkulacji, zamawiania i obsługi zleceń poligraficznych, która umożliwi: kalkulacje poligraficzne, zamawianie, przesyłanie plików, przegląd i akceptację przetworzonych plików, pobieranie dokumentów
Moduł powinien obejmować 1 stanowisko pracy.

6. Moduł administracyjny, który umożliwi import/eksport danych z i do programów kadrowo-księgowych, zarządzanie parametrami, analizy wskaźników produkcyjnych: maszyn, pracowników, efektywność zleceń i materiałów, obroty magazynowe, zarządzanie magazynami.
Moduł powinien obejmować 1 stanowisko pracy.

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gn) x 20% x 100

gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Usługowy Zakład Poligraficzny „BIELDRUK” Spółka Jawna P. A. Dąbrowscy, ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: krzysztof@bieldruk.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 26.06.2017 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
9. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.bieldruk.pl.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
b) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.bieldruk.pl oraz https://grantynainnowacje.pl
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Krzysztof Koroluk

Email: krzysztof@bieldruk.pl

Telefon: 85 741 31 79