logotypy-ue

Zapytanie 36/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

,,TOBO” Datczuk Spółka Jawna

Adres:

Kuriany 104
15-589 Białystok

NIP: NIP: 5422498686

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi prac badawczych i przeprowadzenia audytu technologicznego procesu produkcji i organizacji firmy.
Audyt technologiczny ma określić potrzeby technologiczne oraz potencjał firmy w zakresie optymalizacji procesu dostarczania produktu.
Efektem przeprowadzonych prac będzie przygotowany raport obrazujący przepływ danych.
1. Zamawiający oczekuje przygotowania audytu technologicznego obejmującego:
a) Analizę stanu obecnego
• Analiza procesu wprowadzania danych oraz ich wymiany pomiędzy kluczowymi aplikacjami w specjalnie utworzonym środowisku testowym opartym na oprogramowaniu obecnie wykorzystywanym przez zleceniodawcę.
• Identyfikacja problemów i słabych punktów w zarządzaniu firmą oraz w procesie przekazywania danych między działami firmy i aplikacjami kluczowymi.
2. W ramach prac badawczych przewiduje się:
b) Stworzenie projekcji stanu docelowego
• Wskazanie rekomendowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem , utworzenie systemów relacyjnych baz danych z dostępem danych zgodnym ze standardem SQL oraz opracowanie interfejsu zgodnego ze standardem ODBC pozwalającego aplikacjom na dzielenie danych.
• Utworzenie, na podstawie analizy procesów technologicznych i biznesowych, modelu przepływów który zostanie nałożony na obecnie używany w firmie system informatyczny.
• Przeprowadzenia symulacji usprawnień i poprawek oraz analizy procesu produkcyjnego, pod kątem rozmieszczenia maszyn oraz przepływu surowców i produktów na hali.
• Opracowania standardowego modelu danych, elementów danych oraz metadanych definiujących środowisko współdzielenia danych wraz z odpowiednim repozytorium.
• Na podstawie audytu i prac badawczych opracowanie planu rozwojowego firmy zawierającego nowy schemat procesów technologicznych oraz przepływów informacji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: „TOBO” Datczuk Spółka jawna, Kuriany 104; 15-589 Białystok, lub przesłać e-mailem na adres: biuro@tobo.pl .
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 24.11.2017 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: „TOBO” Datczuk Spółka jawna, Kuriany 104; 15-589 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Bożena Datczuk

Email: bdatczuk@tobo.pl 

Telefon: 659 360 539

Formularz oferty