logotypy-ue

Zapytanie 38/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-11-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-11-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Brilliancy Sp. z o.o.

Adres:

Mikołaja Kopernika 9 lok. 18
15-377 Białystok

NIP: 5423240033

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania i ćwiczenia praktyczne na różnym poziomie zaawansowania (począwszy od podstawowego – „dla początkujących”) wraz z ich prawidłowymi rozwiązaniami. Materiał powinien wyczerpywać założenia programowe nauczania szachów w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Zadania szachowe powinny być dostarczone w wersji elektronicznej (.pgn) zaś treść lekcji szachowych (.doc lub .pdf)
Ilość lekcji szachowych powinna wynieść minimum 48, zaś ilość zadań szachowych minimum 1100.
Książka (książki) szachowe powinny być wydane w języku polskim i sprzedawane na polskim rynku księgarskim przez okres minimum 3 lat. Zamawiający oczekuje od przyszłego dostawcy licencji oświadczenia o wysokości sprzedaży wersji papierowej w okresie ubiegłych 3 lat.
Warunki zakupu licencji muszą gwarantować zamawiającemu wyłączność na wykorzystanie treści lekcji i zadań szachowych w wersji elektronicznej na okres nie krótszy niż 10 lat.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Cena netto – 30%
2. Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami – 25%
3. Ilość lekcji szachowych (tematów) – 25%
4. Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie) -20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferta zgłoszona przez Oferenta musi spełniać wszystkie dopuszczające kryteria wyboru. Oferty niespełniające któregokolwiek z dopuszczających kryteriów wyboru zostaną odrzucone.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie ofert, które spełniają dopuszczające kryteria wyboru, wedle największej ilości punktów uzyskanych zgodnie z następującą metodologią:
1. Cena netto
Cc = (Cn/Cb) x 30% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Cb – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Cc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
2. Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami
Zc = ((Zb-1000)/(Zn-1000)) x 25% x 100
gdzie:
– Zn – największa ilość zadań spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Zb – Ilość zadań w badanej ofercie
– Zc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Ilość możliwych do wykorzystania zadań szachowych wraz z rozwiązaniami”
3. Ilość lekcji szachowych (tematów)
Lc = ((Lb-30)/(Ln-30)) x 25% x 100
gdzie:
– Ln – największa ilość lekcji szachowych spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Lb – Ilość lekcji szachowych w badanej ofercie
– Lc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „ Ilość lekcji szachowych”
4. Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie)
Ec = (Eb/En) x 20% x 100
gdzie:
– En – największa ilość sprzedanych egzemplarzy książek szachowych spośród wszystkich ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Eb – Ilość sprzedanych egzemplarzy książek szachowych w badanej ofercie
– Ec – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Ilość sprzedanych egzemplarzy na polskim rynku (oświadczenie)”

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 28.11.2017 r., do godziny 17:00 drogą elektroniczną na adres: kontakt@brilliancy.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Wraz ze sprzedażą licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie przez zamawiającego wizerunku i dorobku autora w celach promocyjnych.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jarosław Galej

Email: kontakt@brilliancy.pl

Telefon: 884 080 800