logotypy-ue

Zapytanie 40/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-06

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

NaGaTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Ul.Wołodyjowskiego 2/2 lok.11
15-287 Białystok
POLSKA

NIP: 9662116108

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na określeniu skuteczności i korzyści płynących z zastosowania do mycia powierzchni zewnętrznej medycznych butli gazowych roztworu wody z mikronanopęcherzykami powietrza.

Wymagany zakres prac badawczych:
1. Opracowanie metodyki pomiaru skuteczności czyszczenia powierzchni metodą mikro-nanopęcherzyków (MNB). Dobór technik pomiarowych do oceny stanu czystości powierzchni butli gazowych.
2. Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania skuteczności mycia powierzchni butli gazowych metodą mikronanopęcherzyków (MNB).
3. Wykonanie pomiarów porównawczych.
3.1. Pomiary efektywności czyszczenia powierzchni metodą strumienia wody wodociągowej.
3.2. Pomiary efektywności czyszczenia powierzchni metodą strumienia wody z MNB.
3.3. Pomiary efektywności czyszczenia powierzchni metodami ręcznymi z użyciem np. gąbki, wody, detergentów.
4. Badanie skuteczności usuwania zanieczyszczeń, występujących na butlach medycznych, za pomocą strumienia z roztworem wody i MNB.
5. Dobór parametrów mieszanki wody i pęcherzyków powietrza w celu określenia maksymalnej efektywności mycia.

Efekt końcowy zrealizowanych prac powinien stanowić raport z badań zawierający:
-syntetyczne podsumowanie efektów uzyskanej nowej wiedzy w dziedzinie mycia typowych dla medycyny zabrudzeń powierzchni butli,
-analizę wyników badań porównawczych pod kątem ekonomicznym i wpływu na środowisko naturalne dla wielkości próby pół miliona butli rocznie.
-dokumentację w postaci wydruków z urządzeń pomiarowych, analizatorów, rysunki i zdjęcia, etykiety i specyfikacje zastosowanych urządzeń i narzędzi badawczych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

 1. Potencjał naukowy oraz udokumentowana współpraca z zagranicznymi podmiotami, wiodącymi w dziedzinie zastosowania microbubble and nanobubble technologies – 20%
  2. Termin realizacji zamówienia– 20%
  3. Udokumentowany dostęp do narzędzi badawczych, w tym generatora MNB – 20%
  4. Deklaracja współpracy przy budowie prototypowego urządzenia do mycia butli z zastosowaniem technologii MNB – 20%
  5. Kryterium poziomu wysokości ceny – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Przez kryterium „Potencjał naukowy oraz udokumentowana współpraca z zagranicznymi podmiotami, wiodącymi w dziedzinie zastosowania microbubble and nanobubble technologies” zamawiający rozumie ilość pracowników naukowych deklarowanych w badaniach plus ilość podmiotów zagranicznych w dziedzinie MNB współpracujących z oferentem. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K1=Ko/Kn x 20% x 100

gdzie:
Ko – ilość pracowników naukowych deklarowanych badanej ofercie plus ilość podmiotów zagranicznych w dziedzinie MNB
Kn – największa ilość pracowników naukowych i podmiotów zagranicznych spośród ofert ocenianych
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 20% x 100

gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Udokumentowany dostęp do narzędzi badawczych, w tym generatora MNB”, Zamawiający rozumie pisemne potwierdzenie posiadania lub możliwość korzystania z obcych narzędzi badawczych, w tym generatora MNB, potrzebnych do wykonania zakresu badań przewidzianych zapytaniem. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K3 = 0 punktów – jeśli oferent nie udokumentuje dostępu do narzędzi badawczych.
K3 = 10 punktów – jeśli oferent udokumentuje dostępu do narzędzi badawczych.

Przez kryterium „deklaracja współpracy przy budowie prototypowego urządzenia do mycia butli z zastosowaniem technologii MNB” zamawiający rozumie deklarację chęci współpracy w tej dziedzinie. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K4 = 0 punktów – jeśli oferent nie ma możliwości i/lub nie zadeklaruje chęci współpracy przy budowie prototypowego urządzenia do mycia butli z zastosowaniem technologii MNB.
K4 = 10 punktów – jeśli oferent ma możliwości i zadeklaruje chęć współpracy przy budowie prototypowego urządzenia do mycia butli z zastosowaniem technologii MNB.

Przez kryterium „poziomu wysokości ceny” zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K5=Cn/Co x 20% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K5 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Potencjał naukowy oraz udokumentowana współpraca z zagranicznymi podmiotami, wiodącymi w dziedzinie zastosowania microbubble and nanobubble technologies ”
K2 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „ Termin realizacji zamówienia”
K3 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Udokumentowany dostęp do narzędzi badawczych, w tym generatora MNB”
K4 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Deklaracja współpracy przy budowie prototypowego urządzenia do mycia butli z zastosowaniem technologii MNB”
K5 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Poziom wysokości ceny”

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie drogą pocztową na adres: NaGaTec Sp.z o.o., ul. Wołodyjowskiego 2/2 lok.11, 15-287 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: wojterju2@gmail.com
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 14.12.2017 r. zmiana terminu: do 18 grudnia 2017r. do godz. 16:00
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: NaGaTec Sp.z o.o., ul. Wołodyjowskiego 2/2 lok.11, 15-287 Białystok
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Eugeniusz Zawadzki

Email: wojterju2@gmail.com

Telefon: 601292675