logotypy-ue

Zapytanie 4/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-06-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Masterpress Spółka Akcyjna

Adres:

J. Kuronia 4,
15-569 Białystok

NIP: 7391801250

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego procesu produkcji etykiety typu shrink sleeve obejmującego następujące dwa etapy procesu produkcyjnego: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja).

Cele do osiągnięcia:
– skrócenie procesu produkcyjnego;
– zmniejszenie straty materiałowej;
– zminimalizowanie wad jakościowych w trakcie procesu;
– możliwość bieżącej kontroli zgodności oczekiwanego nakładu produkcji bieżącym wykonaniem dzięki informacji o nakładzie dostępnej podczas danego procesu produkcyjnego dostępnej na bieżąco;
– możliwość integracji systemów produkcyjnych w celu automatyzacji przekazywania danych technicznych.

Zamawiający oczekuje dwóch opracowań – po jednym dla każdego etapu procesu produkcyjnego: proces druku i proces konfekcjonowania (cięcie, klejenie, inspekcja), z których każde powinno zawierać:
– cel i zakres audytu,
– opis techniczny procesów,
– ocenę lub analizę aktualnego stanu,
– wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji
– oczekiwane efekty ekologiczne, rzeczowe i ekonomiczne.

Kod i nazwa CPV: 79212000-3 Usługi audytu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
———————————————————————————————————————————————-
The object of the Order is the purchase of the service of a Technology audit evaluating the production process of shrink sleeve labels including two stages of production process: printing process and packaging process (cutting, applying adhesive, inspection).

Goals to achieve:
– To shorten the production process;
– To reduce material waste;
– To minimize qualitative deficiencies during the process;
– To enable ongoing control of compliance with expected production input thanks to constantly available information on the input available during each production process;
– To enable the integration of production systems for the purposes of automation of transfer of technical data.
The Ordering Party expects two compilations – one for each stage of production process: printing process and packaging process (cutting, applying adhesive and inspection). Each of them should include:
– Aim and scope of the audit,
– Technical description of processes,
– Evaluation or analysis of current situation,
– Conclusions and recommendations for further exploitation,
– Expected ecological, substantive and economic effects.

CPV code and name: 79212000-3 Auditing services

The Ordering Party does not accept submitting tenders for lots. The Ordering Party does not accept the possibility to transfer the Order to subcontractors partially nor totally.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 10%
3. Warunki płatności – 10%
———————————————————————————————————————————————-
The Ordering Party is to consider the following evaluation criteria:
1. Net price – 80%
2. Time of conducting the Order – 10%
3. Payment conditions – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kp = (Po/Pn) x 10% x 100

gdzie:
– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin płatności
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt + Kp

gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
———————————————————————————————————————————————-
The Tenderer with the biggest number of points will be selected, according to the following methodology:

The Ordering Party defines ‘Net price’ as the total net price indicated by a Tenderer for producing the object of the Order. The evaluation based on the criterion of ‘Net price’ (Kc) will be performed according to the following formula:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

whereas:
Cn – the lowest net price offered
Co – net price offered in the tender referred to
Kc – number of points granted to the tender for the ‘Net price’ criterion

The Ordering Party defines ‘Time of conducting the Order’ as the time period when the Order shall be conducted indicated by a Tenderer and counted in calendar days from the date of entering into Contract. The evaluation based on the criterion of ‘Time of conducting the Order’ (Kt) will be performed according to the following formula:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

whereas:
– Tn – the shortest time period offered, counted from the date of entering into Contract
– To – time period offered in the tender referred to, counted from the date of entering into Contract
– Kt – number of points granted to the tender for the ‘Time of conducting the Order’ criterion

The Ordering Party defines ‘Payment conditions‘ as the payment term for the performance of the object of the Order indicated by a Tenderer and counted in calendar days. The payment term will be included in the Contract between the Parties. The evaluation based on the criterion of ‘Payment conditions‘ (Kp) will be performed according to the following formula:

Kp = (Po/Pn) x 10% x 100

whereas:
– Po – payment term offered in the tender referred to
– Pn – the longest payment term offered
– Kp – number of points granted to the tender for the ‘Payment term’ criterion

The Ordering Party will select one of the valid tenders that meets all conditions determined in the detailed description of the object of the Order and acquires the biggest number of points in the final evaluation, having deemed it the most beneficial tender.

K = Kc + Kt + Kp

whereas:
– K – number of points in the final evaluation
– Kc – number of points granted to the tender for the ‘Net price’ criterion
– Kt – number of points granted to the tender for the ‘Time of conducting the Order’ criterion
– Kp – number of points granted to the tender for the ‘Payment conditions‘ criterion

Point values of each criterion has been provided to two decimal places and will be rounded according to the generally acclaimed mathematical principles.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/Granty na innowacje na adres: Masterpress Spółka Akcyjna, ul. J. Kuronia 4, 15-569 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: mwalczuk@masterpress.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.07.2017 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. J. Kuronia 4, 15-569 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
9. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.masterpress2.pl
———————————————————————————————————————————————-
1. Tenders submitted in response to the present Request for Quotation should be submitted in writing, personally or by postal channels, in a closed envelope, with a note ‘Tender in response of Request for Quotation no. 1/06/2017/Innovation grants to the address indicated below:
Masterpress Spółka Akcyjna, ul. J. Kuronia 4, 15-569 Białystok or sent via electronic mail to the following address: mwalczuk@masterpress.com
2. The final date of submitting a tender is: 04.07.2017 at 23:59:59.
3. In case of tenders submitted by postal channels, the date taken into account is the date of their reception in the Ordering Party’s office at the following address:
ul. J. Kuronia 4, 15-569 Białystok.
4. A tender should be executed in one counterpart on the tender form constituting Enclosure no 1 to the present Request for Quotation and comply with the detailed description of the object of the Order.
5. The tender and enclosures should be signed and sealed by a person authorized to represent to the Tenderer in accordance with the specific form of representation defined in the court register or other document relevant to the organizational frame of the Tenderer or by a person who is empowered by an authorized person, whereas the power of attorney has to be attached to the tender.
6. A Tenderer should enclose completed and signed ‘Declaration of Lack of Equity Links and Personal Relations with the Ordering Party’, constituting Enclosure no 2 to the present Request for Quotation, and the declaration stating that they conduct a business activity or are endowed with necessary knowledge and experience within the scope of orders or services encompassed by the Request for Quotation and are truly capable of performing the Order, which means, inter alia, that they are in possession of appropriate technical potential and personnel necessary to execute the Order (the declaration form constitutes Enclosure no 3 to the present Request for Quotation).
7. A Tenderer will bear all costs related to preparing and submitting their tender.
8. A Tenderer is entitled to place one tender only in response to the present Request for Quotation.
9. Full version of Request for Quotation, tender form and declaration forms can be downloaded from the website: www.masterpress2.pl

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) posiada doświadczenie w branży poligraficznej powyżej 10 lat w zakresie następujących technik druku: offset, flexo, rotograwiura, sitodruk, druk cyfrowy.
b) posiada znajomość parametrów technicznych i obsługi systemów maszyn drukujących i urządzeń konfekcjonujących.
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: www2.masterpress.pl oraz https://grantynainnowacje.pl
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
———————————————————————————————————————————————-
1. Tenderers entering into the proceedings should comply with the following conditions:
a) over 10-year experience in polygraphic industry within the scope of the following printing techniques: offset, flexo, roto, screen printing, digital printing.
b) knowledge related to technical parameters and operating systems of printing and packaging machines.
c) economic and financial situation ensuring the execution of the Order.
d) they are not subject to exclusion from the procurement award proceedings under the provisions of Article 24 (1) and (2) of the Public Procurement Law.
2. Bid term shall be at least 90 days counted from the final date of submitting tenders.
3. Settlements between the Ordering Party and selected Contractor will be performed in Polish currency (PLN) or in foreign currency. In case of tenders in foreign currency, the conversion will be based on average rate stated by the National Bank of Poland as of the day of opening the tenders.
4. The present Request for Quotation has been placed on the following websites: www2.masterpress.pl and https://grantynainnowacje.pl.
5. After selecting the tender, the Ordering Party will inform the Tenderer whose tender has been selected on the date of signing the Contract
6. If the Tenderer whose tender has been selected fails to conclude the contract, the Ordering Party may select the most favorable tender among the remaining ones without conducting their reassessment.
7. Legal protection measures (protest, appeal, complaint) defined respectively in the provisions of the Public Procurement Law do not apply to this proceedings.
8. The Ordering Party reserves the right to invalidate the proceedings at every stage.

Tenderers related with the Ordering Party personally or financially are excluded from the participation in the proceedings.

Personal or financial ties are mutual connections between the Contractor (Tenderer) and the Ordering Party or persons authorized to enter into commitments on behalf of the Ordering Party or persons performing activities related to the performance of the procedure for selecting a Contractor on behalf of the Ordering Party, in particular consisting of:
a) participating in the company as a partner in a civil law partnership or a partnership,
b) being in possession of at least 10 % of shares or interests, as far as a lower threshold does not result from the provisions of law or has not been indicated by the Managing Authority in the guidelines for the programme,
c) holding the role of a supervisory or management body member, proxy, authorized representative,
d) being in matrimony, in direct affinity or consanguinity, in second degree consanguinity or second degree affinity or in androgation, guardianship or custody relations.

A tenderer is required to submit the declaration that they conduct a business activity or are endowed with necessary knowledge and experience within the scope of orders or services encompassed by the Request for Quotation and are truly capable of performing the Order, which means, inter alia, that they are in possession of appropriate technical potential and personnel necessary to execute the Order.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Trykozko

Email: jtrykozko@masterpress.com

Telefon: 604 433 516