logotypy-ue

Zapytanie 5/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-07-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski

Adres:

Komunalna 11
15-197 Białystok

NIP: 5420115356

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy konstrukcji nowoczesnego kominka wentylacyjnego, w szczególności do szybów wentylacyjnych zabudowy jednorodzinnej
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Prace badawcze polegające na:

a) Analizie istniejących rozwiązań pod kątem przepustowości, konstrukcji elementów składowych oraz sposobu montażu na dachach domów;
– zebranie informacji na temat newralgicznych elementów konstrukcji, sposobu montażu poszczególnych jej części oraz montażu na dachu

b) Na podstawie wykonanej analizy określenie warunków brzegowych w celu ustalenia metodyki badań oceny jakości użytkowej kominków (normy badania przepływu, symulacja komputerowa, itp.).
– ustalenie konkretnych warunków wymuszeń zewnętrznych (np. pogodowych – siła wiatru, ciśnienie powietrza, itp.), jakie działają na tego typu konstrukcje

c) Symulacja komputerowa przepływu powietrza przez konstrukcję w odniesieniu do wybranych obecnie wiodących konstrukcji lub w porównaniu do informacji uzyskanych od wytwórców (w specyfikacji technicznej).

d) Na podstawie wykonanej symulacji optymalizacja konstrukcji w celu uzyskania rozwiązania o największej przepustowości/przepływie powietrza.

e) Badania przemysłowe przepustowości/przepływu powietrza przez konstrukcję kominka.
f) Badania stanowiskowe wykonanej konstrukcji i konstrukcji konkurencyjnych w celu rzeczywistej oceny przepustowości kominka wenty

2. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
b) Model 3D zoptymalizowanego prototypu kominka wentylacyjnego,
c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypowym produkcie
d) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych poszczególnych podzespołów kominka wentylacyjnego
e) Przygotowanie wstępnego wniosku patentowego (opis wynalazku mający na celu przedstawienie wynalazku na tle stanu techniki w dacie zgłoszenia).

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

 1. Łączna cena netto – 90%
 2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 90% x 100

gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 10% x 100

gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail r.mitroszewski@toolco.pl
 2. Do dnia 19.07.2017 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.toolco.pl oraz https://grantynainnowacje.pl.
 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony www.toolco.pl.
 5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
 6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.10.2017
 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Daniel Mitroszewski

Email: d.mitroszewski@toolco.pl

Telefon: 509020014