logotypy-ue

Zapytanie 58/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-04

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BTL House Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski

Adres:

Ul. Staszica 3a, 15-071 Białystok

NIP: 542-249-29-27

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej opracowanie projektu modułu lekkiej ramy nośnej hulajnogi elektrycznej z materiałów kompozytowych węglowo-epoksydowych, ze zintegrowanym systemem zasilania, wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP oraz niezbędnej do uzyskania certyfikatu CE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30 października 2018r.

Efekt końcowy: realizacja projektu jest jednoznaczna z przekazaniem raportu końcowego opisanego w pkt 3.4 i 4.4, podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wystawieniem dokumentu sprzedaży.
• Zakres prac będzie obejmował::

Etap 1
1.1. Przegląd rynkowy dostępnych możliwości technologicznych w zakresie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych hulajnóg ultralekkich o napędzie elektycznym.
1.2. Przedstawienie wykonanego przeglądu rozwiązań w formie raportu

Etap 2
2.1. Opracowanie projektu inżynierskiego modułu ramy nośnej ze zintegrowanym systemem zasilania wg. wymagań opisanych w Załączniku nr 1
2.2. Uzupełnienie projektu o elementy łączenia ramy nośnej z pozostałymi elementami hulajnogi tj. koła, łożyska, hamulec, oświetlenie, silnik elektryczny, system przeniesienia napędu, pas nośny etc.
2.3. Przedstawienie projektu w formie raportu

Etap 3
3.1. Dobór i opracowanie technologii wytwarzania z kompozytu węglowo-epoksydowego zaprojektowanego modułu ramy nośnej oraz technologii wytwarzania zaprojektowanego sterownika wg. wymagań opisanych w Załączniku nr 1
3.2. Opracowanie sposobów łączenia ramy nośnej z innymi elementami hulajnogi wymienionymi w punkcie 2.2.
3.3. Przygotowanie wyceny wytwarzania zaprojektowanego modułu ramy nośnej ze zintegrowanym system zasilania w oparciu o opracowaną technologię. Wycena powinna zawierać orientacyjne koszty wdrożenia technologii w warunkach przemysłowych oraz koszt jednostkowy produkcji przedmiotu zapytania.
3.4. Przedstawienie raportu jako efektu końcowego ze zrealizowanych prac, zawierającego:
– w pełni fukncjonalny prototyp 1 szt modułu lekkiej ramy nośnej hulajnogi elektrycznej z materiałów kompozytowych węglowo-epoksydowych, ze zintegrowanym systemem zasilania z uwzględnieniem oprogramowania sterującego w formie umożliwiającej jego powielanie,
– dokumentację techniczną prototypu i opracowanej technologii wytwarzania w formie umożliwiającej jej bezpośrednie wdrożenie
– dokumentacji wymienionej w pkt 4.1 – 4.4

Etap 4
4.1. Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na podstawie dostarczonych zdjęć/rysunków wraz z wyznaczeniem klas w Klasyfikacji EuroLocarno na przedmiotowy wytwór oraz analiza dotychczasowych wytworów w tej klasie chronionych prawem z rejestracji przez EUIPO i Urząd Patentowy RP.
4.2. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego w celu zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania patentu/prawa ochronnego na podstawie dostarczonych rysunków i wyników analiz oraz analiza dotychczasowych wytworów w tej klasie chronionych prawem z rejestracji przez Urząd Patentowy RP.
Przygotowanie ww. dokumentacji powinno odbyć się na podstawie otrzymanych wyników badań oraz na podstawie opracowanych raportów we wcześniejszych etapach usługi badawczej.
4.3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu CE
4.4. Przygotowanie i przedstawienie wyników prac w etapach 1 do 4 w formie raportu końcowego

Na wyżej wskazany zakres prac zostanie podpisana umowa na realizację. Umowa będzie wskazywała, iż zgłaszającym i wyłącznym właścicielem praw do opracowanego produktu będzie firma występująca o przyznanie grantu na innowację tj. BTL House Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski. Osoby biorące udział w opracowaniu nowego produktu mogą zostać wskazane w zgłoszeniach jako twórcy. Podmiot realizujący projekt badawczy będzie mógł korzystać z opracowanych wyników wyłącznie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Warunki płatności – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.
Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kp = (Po/Pn) x 20% x 100
gdzie:
– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin płatności
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kp
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

  1. Termin składania ofert: do dnia 2018-01-11 godz. 10.00
    2. Za datę złożenia uznaję się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
    3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty na adres siedziny Zamawiającego.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 3).
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail,albo dostarczona osobiście pod wskazane dane adresowe: Adres firmy: BTL House, ul. Staszica 3a, 15-071 Białystok, e-mail: aoltarzewski@btlhouse.pl.
3. Złożona oferta i załączniki powinna być podpisana i opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. W przypadku ofert wysyłanych pocztą elektroniczną należy przesłać dobrej jakości, czytelne skany oferty w pliku jpg oraz wersję elektroniczną w pliku doc lub pdf.
4. Do formularza oferty Oferent dołącza oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
5. Złożona oferta powinna być ważna min.90 dni od ostatniego dnia składania ofert.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania.
Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
9. Oferta powinna:
• zostać przygotowana w sposób czytelny, jednoznaczny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
• zostać opatrzona datą sporządzenia oferty
• zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
• zostać sporządzona w języku polskim
• zawierać kosztorys sporządzony w PLN powinien uwzględniać kwoty netto i podatek VAT

Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2018r.

Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowego oraz w załącznikach do niego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pkt Warunki udziału w postępowaniu
2. Nie prowadzą działalności gospodarczej bądź nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz nie posiadają faktycznej zdolności do wykonania zamówienia w tym między innymi nie dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Załączniki:
Załącznik 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Andrzej Ołtarzewski

Email: aoltarzewski@btlhouse.pl

Telefon: 502277874

Formularz ofertowy 58-2018