logotypy-ue

Zapytanie 61/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Green Managment Group sp. z o.o.

Adres:

Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

NIP: 521 359 83 43

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego sterowania do małych kompostowni. Program ma obsługiwać kontenery kompostujące. Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji:
a) Zdalnego uruchamiania i wyłączania zasilania procesu przetwarzania materiału w 3 trybach pracy kompostowni
b) Możliwości programowania i ustawiania harmonogramu pracy kompostowni.
c) dostosowanie pracy wentylatora w zależności od temperatury wsadu i temperatury w środku kontenera przetwarzanego materiału
d) odczytu parametrów procesu fermentacji kompostowania odpadu biologicznego (wsadu do kompostowni), przede wszystkim temperaturę wsadu z możliwością generowania wykresów oraz eksportu danych do excel-a
e) Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie procesem kompostowania (głównie poprzez automatyczne uruchamianie urządzeń : częstości i intensywności napowietrzania mieszadła i wentylatora.
f) Oprogramowanie powinno zwizualizować pozycję GPS obiektu,
g) Oprogramowanie powinno obsługiwać czujnik zamknięcia klapy i czujnik wypełnienia kontenera.
h) Oprogramowanie kontenera – System zarządzający jego pracą powinien mieć możliwość obsługi przez Internet
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert:
1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: lub przesłać e-mailem na adres: .
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.01.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:
Green Managment Group sp. z o.o.
Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Hanna Marliere
Email: hm@gmgroup.biz
Telefon: +48 608 087 127

Formularz ofertowy 61-2018