logotypy-ue

Zapytanie 64/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

P.P.H.U. MAG

Adres:

Przytulska 54,
18-420 Jedwabne

NIP: NIP: 721-10-03-364

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie skuteczności ( technologicznej i ekonomicznej) technologii , umożliwiającej separację i przetwarzanie odpadów zawierających metale nieżelazne, a także zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zakres prac powinien obejmować :
– wykonanie testów obejmuje stworzenie symulacji linii technologicznej do strzępienia poprzez zastosowanie strzępiarki , w celu uzyskania jak najdrobniejszej frakcji materiałowej -odpadów zawierających metale nieżelazne, frakcja od 1 mm do 30 mm oraz frakcji metali żelaznych
– przeprowadzenie ww testów dla minimum trzech rodzajów odpadów metali nieżelaznych; złom mosiądzu, miedzi i aluminium oraz dla złomu metali żelaznych
– wykonanie symulacji technologii umożliwiającej nadanie owalnego kształtu wystrzępionemu metalowi w celu dalszej jego separacji.
– wykonanie symulacji zastosowania separatorów magnetycznych , wirowych , powietrznych i innych w procesie odseparowania poszczególnych frakcji metali w taki sposób, aby uzyskać najwyższą czystość metali takich jak : mosiądz, miedz, aluminium oraz metali żelaznych

Efektem końcowym przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien być raport zawierający:
– wyniki badań z podsumowaniem efektów przeprowadzonych symulacji
– metodologię przeprowadzonych badań odrębnie w postaci zestawienia tabelarycznego i wykresowego
– wnioski związane z zastosowaniem najbardziej optymalnych technologii separacji i odzysku odpadów metali nieżelaznych pod kątem wdrożenia ich na skalę przemysłową.

Termin wykonania ww usługi badawczo-rozwojowej do 31.05.2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: magjedwabne@wp.pl
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 29.01.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: P.P.H.U. MAG, ul. Przytulska 54, 18-420 Jedwabne
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
  8. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępnie jest na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl/zapytania-ofertowe/

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Andrzej Grabowski

Email: magjedwabne@wp.pl

Telefon: 601 422 111

Zapytanie ofertowe 64-2018