logotypy-ue

Zapytanie 66/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski

Adres:

Komunalna 11
15-197 Białystok

NIP: 5420115356

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją napinacza elektrycznego.
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Prace badawcze polegające na:
  a) Analizie istniejących rozwiązań pod kątem konstrukcji oraz ich właściwości użytkowych napinacza elektrycznego. Zebranie informacji na temat newralgicznych elementów konstrukcji, sposobu działania .
  b) Prace badawcze nad podzespołami w kierunku poprawienia jakości działania i ich wytrzymałości.
  c) Przygotowanie projektu i prototypu napinacza elektrycznego z wykorzystaniem nowej wiedzy zdobytej z etapu a) i b) w zakresie funkcjonowania napinacza elektrycznego.
  d) Wykonanie testów prototypu potwierdzającego zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w porównaniu z parametrami istniejących konkurencyjnych urządzeń.
  e) Przygotowanie drugiego prototypu napinacza elektrycznego z wykorzystaniem wiedzy z przeprowadzonych testów – pkt d).
 2. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
  a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
  b) Model 3D zoptymalizowanego prototypu napinacza elektrycznego,
  c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych poszczególnych podzespołów napinacza elektrycznego,
  d) Przygotowanie wstępnego wniosku patentowego (opis wynalazku mający na celu przedstawienie wynalazku na tle stanu techniki w dacie zgłoszenia).

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Łączna cena netto – 90%
2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Termin składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail d.mitroszewski@toolco.pl.
  2. Do dnia 6.02.2018 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony https://grantynainnowacje.pl .
  4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
  2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.09.2018.
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Daniel Mitroszewski

Email: d.mitroszewski@toolco.pl

Telefon: 509020014

Zapytanie 66-2018