logotypy-ue

Zapytanie 69/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MSPLAY Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Targowa 6
18-414 Nowogród

NIP: 7182132069

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do obsługi obiektu przy ul. Studencka 6 w Łomży, które ma służyć do rezerwacji, w tym rezerwacji zdalnych, obsługi płatności gotówkowych i online oraz kontroli czasu pobytu na obiekcie z możliwością generowania zestawień, analiz czasu pobytów i prowadzenia systemu lojalnościowego.
Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji:
a) Moduł sprzedaży z obsługa rezerwacji i sprzedaży przez stronę www z obsługą systemu typu –Przelewy24.,
b) Obsługa płatności – gotówka, karta, przelewy internetowe, płatności cykliczne, Przelewy24, automatyczna wysyłka FVAT, obsługa limitów liczby osób
c) Rezerwacje zajęć online/Panel klienta -rejestracja klientów, rezerwacja www zajęć grupowych
d) Raportowanie
e) Możliwość generowania kampanii- sms/email/newsletter
f) Integracja z kontem Freshmail
g) Obsługa systemów partnerskich
h) Możliwość generowania umów
i) Automatyczna windykacja klienta – automatyczne wysyłanie wiadomości email, sms
j) System fakturowania – FVAT, korekty, faktury proforma
k) Obsługa harmonogramu pracy/kontrola czasu pracy
l) Aplikacja Kiosku Samoobsługowego z obsługą płatności i rejestracji klienta
m) Współpraca z systemami kontroli dostępu integracja w tym z urządzeniami typu :
– czytnik zbliżeniowy minimum 2 szt.
– czytnik barkodów -minimum 2 szt.
– Tablet kontroli czasu – minimum 1 szt.
– bramka minimum 2 szt.
– opaska/karta zbliżeniowa Mifare minimum 500 szt.
n) System powinien mieć możliwość obsługi jednoczesnej z minimum 2 komputerów
o) Obsługa kasy fiskalnej

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres MSPLAY Sp. z o.o. ; Ul. Targowa 6 lub przesłać e-mailem na adres: biuro@msplay.pl .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 07.02.2018
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres :MSPLAY Sp. z o.o. ; Ul. Targowa 6
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marcin Sroczyński

Email: biuro@msplay.pl

Telefon: 510 773 713