logotypy-ue

Zapytanie 70/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-01

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-01

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIALIMEX” Spółka z o.o.

Adres:

Generała Józefa Bema 57
15-369 Białystok

NIP: 542-020-47-98

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań prądem zwarcia uziemiaczy przenośnych wg normy PN-EN 61230:2011 punkt 5.7.
Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres programu badań wraz z określeniem ilości i rodzaju próbek.

Uziemiacze przenośne na przewody okrągłe z zaciskami fazowymi ZF-2
Numer katalogowy I-O-ZF-2
1. U3-O-ZF-2-X/X-4/1-16 (4kA; 16 mm2)* – 4 próbki do badań
2. U3-O-ZF-2-X/X-13/1-50 (13kA; 50mm2)* – 4 próbki do badań
3. U3-O-ZF-2-X/X-18,5/1-95 (18,5kA; 95mm2)* – 4 próbki do badań
II. Uziemiacze przenośne na przewody okrągłe z zaciskami fazowymi ZF-3
Numer katalogowy I-O-ZF-3
1. U3-O-ZF-3-X/X-13/1-50 (13kA; 50kA)* – 4 próbki do badań
2. U3-O-ZF-3-X/X-31,5/1-150 (31,5kA: 150mm2)* – 4 próbki do badań
III. Uziemiacze przenośne na przewody okrągłe i szyny płaskie
Numer katalogowy I-PO
1. U3-PO-X/X-4/1-16 (4kA; 16mm2)* – 4 próbki do badań
2. U3-PO-X/X-13/1-50 (13kA; 50mm2)* – 4 próbki do badań
3. U3-PO-X/X-18,5/1-95 (18,5kA, 95mm2)* – 4 próbki do badań
4. U3-PO-X/X-31,5/1-150 (31,5kA; 150mm2)* – 4 próbki do badań
IV. Uziemiacze przenośne na szyny płaski
Numer katalogowy I-P
1. U3-P-X/X-4/1-16 (4kA; 16mm2)* – 4 próbki do badań
2. U3-P-X/X-13/1-50 (13kA; 50mm2)* – 4 próbki do badań
3. U3-P-X/X-18,5/1-95 (18,5kA, 95mm2)* – 4 próbki do badań
4. U3-P-X/X-31,5/1-150 (31,5kA; 150mm2)* – 4 próbki do badań
V. Uziemiacze przenośne do przyłącza typu kula, szyna płaska lub przewód okrągły.
Numer katalogowy I-3-KPO
1. U3-K20-X/X-4/1-16 (4kA; 16mm2)* – 4 próbki do badań
2. U3-K20-X/X-13/1-50 (13kA; 50mm2)* – 4 próbki do badań
3. U3-K25-X/X-31,5/1-150 (31,5kA; 150mm2)* – 4 próbki do badań
* W nawiasach podano jednosekundowy prąd zwarcia i przekrój zastosowanych przewodów.
Łącznie należy wykonać 64 próby zwarciowe.
Zakres prac będzie obejmował :
– przeprowadzenie 64 prób laboratoryjnych w/w uziemiaczy,
– wystawienie raportów badań dla pięciu typów uziemiaczy
– materiały foto lub video z badań.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Warunki płatności – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i dokumentem sprzedaży.
Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kp = (Po/Pn) x 20% x 100
gdzie:
– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin płatności
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kp
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: PPH „BIALIMEX” Spółka z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 57, 15-369 Białystok lub przesłać
e-mailem na adres: bialimex@bialimex.bialystok.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 08.02.2018 r., o godzinie 14:00.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Gen. Józefa Bema 57; 15-369 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Załączniki:
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym
Załącznik numer 3 – Oświadczenie Oferenta o prowadzeniu działalności lub posiadaniu niezbędnej
wiedzy i doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia.
Załącznik numer 4 – Proponowane warunki płatności
Dokumentację wraz próbkami do badań przygotuje Zamawiający i przekaże Oferentowi po podpisaniu umowy.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Izabella Feluch

Email: bialimex@bialimex.bialystok.pl

Telefon: 601159256

Zapytanie 70-2018