logotypy-ue

Zapytanie 71/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-02

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

P.P.H.U. ARKA- DRUK Artur Bach

Adres:

Cukrownicza 1
18-100 Łapy

NIP: 9661311055

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Przeprowadzenie audytu technologicznego (1 szt.) obejmującego:
-Analizę stanu obecnego
-Identyfikację problemów i słabych punktów firmy w zakresie bieżących zdolności produkcyjnych

2.Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych (1 szt. ) obejmujących:
-Przeprowadzenie badań w laboratorium mikrobiologicznym (9 prób) dotyczących oddziaływania antybakteryjnego i antygrzybicznego (1 bakteria, 1 grzyb) trzech typów kartonów (dostarczonych przez Zamawiającego) z uwzględnieniem dwóch typów nanododatków
-Przeprowadzenie badań w laboratorium mikrobiologicznym (6 prób) dotyczących przenikalności nanododatków do wnętrza opakowania przez barierę jaką jest karton, folia
-Przeprowadzenie badań w zakresie umiejscowienia mieszanki (nanododatków) w procesie produkcji opakowań

3.Zbadanie zdolności ww. wyników prac badawczo- rozwojowych do przejścia procedury patentowej (1 szt.)

Efektem przeprowadzonych prac powinien być raport (1 szt.) zawierający w szczególności:
-Audyt technologiczny
-Metodologię przeprowadzonych prac
-Opis przeprowadzonych prac
-Wyniki i opis przeprowadzonych badań
-Recepturę i skład oraz miejsce nanoszenia w procesie produkcji najlepszego wybranego rozwiązania
-Nietechniczne streszczenie raportu
-Wnioski wspólne dla przeprowadzonych prac

Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. raportu 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz 3 egzemplarzach wersji elektronicznej (przesłanej e- mailem, format pdf. i forma edytowalna np. doc.)

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac oraz do naniesienia ewentualnych poprawek raportu zgłoszonych przez Zamawiającego.

Dane technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa P.P.H.U. ARKA-DRUK Artur Bach udostępnione zostaną wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy.

Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: P.P.H.U. ARKA -DRUK Artur Bach ul. Cukrownicza 1 18-100 Łapy lub przesłać e-mailem na adres: arturbach@arkadruk.com
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.02.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: P.P.H.U. ARKA-DRUK Artur Bach, ul. Cukrownicza 1, 18-100 Łapy
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Artur Bach

Email: arturbach@arkadruk.com

Telefon: 605855137

Zapytanie 71-2018