logotypy-ue

Zapytanie 73/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-06

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ERP MANAGEMENT Sp. z o. o.

Adres:

Adres firmy:
ul. Zygmunta Noskowskiego 10/29,
02-746 Warszawa

Oddział:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63
15-094 Białystok

NIP: 521-354-37-09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie opracowania sposobu intuicyjnego i funkcjonalnego obsługiwania niestandardowych form płatności. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia prac badawczych w poniższych aspektach:
1) Zbadanie wymagań prawnych dotyczących zagadnienia, w szczególności raportów i dokumentów opisanych w ustawach i rozporządzeniach.
2) Zbadanie metod płatności stosowanych przez aktualnych i potencjalnych klientów Zamawiającego i ich kontrahentów.
3) Wykonanie prac badawczych w celu zaprojektowania sposobu obsługi niestandardowych płatności oraz sposobu wyświetlania stanu transakcji, wraz z dostosowaniem sposobu raportowania, który będzie uwzględniał wyniki analiz.
4) Wykonanie prototypu modułów i bibliotek implementujących zaprojektowane rozwiązanie

Okres realizacji projektu: maksymalnie do dnia 31.08.2018 r.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Na potrzeby niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena oferty- 75 punktów maksymalne
Termin realizacji przedmiotu zamówienia- 25 punktów maksymalne
Łączna ocena punktowa oferty – 100 punktów maksymalne
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie wskazanych kryteriów. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:
P = C + TZ, gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
TZ – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 75/ Co, gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
75 – waga kryterium „Cena oferty”.

Zamawiający obliczy termin realizacji przedmiotu zamówienia (TZ) poprzez uszeregowanie ofert na zasadzie najkrótszego terminu wykonania usługi. Oferta, które będzie zawierała najkrótszy termin otrzyma 25 punktów, kolejna 20 pkt. i tak dalej co 5 punktów; w przypadku większej niż 5 ilości ofert kolejni oferenci dostają po 0 pkt.

Termin składania ofert:

Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do składania ofert do dnia 20.02.2018 r. na adres pocztowy:
ERP Management Sp. z o. o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63
15-094 Białystok
Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@erpmanagement.com.pl. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę umocowaną w strukturach Wykonawcy do jego reprezentowania pod rygorem uznania oferty za nieważną. Wszystkie kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną w strukturach Wykonawcy pod rygorem uznania oferty za nieważną.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Oferent oświadcza, że reprezentuje lub nie reprezentuje podmiotu, który należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych:
– Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie.
– Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP.
– Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP.
– Centrum transferu technologii w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
– Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunki udziału w postępowaniu
1. Złożenie oferty na właściwym formularzu
Złożenie oferty na wzorze dołączonym do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jerzy Orłowski

Email: kontakt@erpmanagement.com.pl

Telefon: (22) 112 06 59

Zapytanie 73-2018