logotypy-ue

Zapytanie 74/2018

Zapytanie anulowane w dniu 2018-02-14.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-07

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-07

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

P. P. H.U. ARKA- DRUK Artur Bach

Adres:

Cukrownicza 1
18-100 Łapy

NIP: 9661311055

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie (na zasadzie usługi systemowej) realizującego funkcjonalności związane z obsługą procesu przekazywania danych pomiędzy systemami Cicero i Hermes w obszarze skierowanym do pracowników działów handlowego i księgowości. Oprogramowanie powinno zminimalizować potrzebę wprowadzania danych w wielu systemach.
Zakup Licencji na oprogramowanie o funkcjonalnościach:
a) System powinien zawierać połącznie pomiędzy bazami Cicero i Hermes zrealizowane poprzez pliki XML w ustalonym formacie danych. Wskazane systemy powinny wykorzystywać wspólną przestrzeń do wymiany danych w postaci serwera powyższych plików. W ramach zamówionej Licencji wymagane jest dostosowanie funkcji eksportu z programu CICERO do plików w formacie XML tzn. wygenerowanie i zweryfikowanie modelu danych. dla faktur sprzedażowych, faktur korygujących oraz danych opisujących wskazane dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem danych opisujących kontrahentów, zlecenia, zamówienia. Oprogramowanie musi zapewnić spójność danych pomiędzy systemami Cicero oraz Hermes w przypadku zmodyfikowania danych kontrahenta lub pozycji zamówienia.
b) System powinien zawierać relacyjną bazę danych, przechowującą dane przejściowe, powstałe podczas przetwarzania plików XML. Powyższa baza wraz z oprogramowaniem powinna zapewniać importu pliku XML do przygotowanej bazy danych, na których zostanie wykonana transformata danych do formatu brokera zgodnego ze standardem Hermes. Licencja powinna zawierać wymagane mapowanie danych.
c) Licencja musi zawierać moduł dostosowania programu Hermes w zakresie importu wskazanych plików XML. Usługa systemowa udostępni pliki w formacie XML, umożlwiające importowanie przez program Hermes. W ramach Licencji wymagany jest mechanizm importu wraz z funkcjonalnością informującą o statusie importu danych.
d) W ramach Licencji zostaną przygotowane funkcje eksportu danych opisujących powyżej wskazane dokumenty z programu Hermes do plików w formacie XML – wygenerowanie i weryfikacja modelu danych. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm importu pliku XML do tymczasowej bazy danych, oraz konwersji danych pobranych z bazy Hermes na standard danych zgodnych z formatem XML programu CICERO – opracowanie mapowania. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm informujący o statusie importu danych do programu CICERO. Licencja na oprogramowanie musi zawierać moduł archiwum przechowujący historię dokumentów wymienionych pomiędzy systemami. Powinno ono umożliwiać konfigurację harmonogramu w zakresie częstotliwości integracji danych pomiędzy powyższymi systemami.
e) W wyniku zrealizowania dostawy licencji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
•Licencję niewyłączną, bezterminową na oprogramowanie w formie pisemnej, bez ograniczenia liczby użytkowników ani procesów,
•Protokół odbioru – dokumentację z instalacji i konfiguracji oprogramowania w wersji produkcyjnej,
•dokumentacje konfiguracji i zabezpieczenia punktu styku pomiędzy Cicero i Hermes,
•dokumentacja przypadków użycia,
•dokumentacja testową,
•dokumentacje techniczną,
•dokumentacje stanowiskowa.

Zamawiający wymaga przedstawienia pełnej dokumentacji technicznej proponowanego rozwiązania dołączonej do wypełnionego wzoru oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania ww. prac do 30.04.2018 r.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: P.P.H.U. ARKA -DRUK Artur Bach ul. Cukrownicza 1 18-100 Łapy lub przesłać e-mailem na adres: arturbach@arkadruk.com
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.02.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: P.P.H.U. ARKA-DRUK Artur Bach, ul. Cukrownicza 1, 18-100 Łapy
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Artur Bach

Email: arturbach@arkadruk.com

Telefon: 605855137

Zapytanie 74-2018