logotypy-ue

Zapytanie 78/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

EcoTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

EcoTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby:
ul. Przędzalniana 14 lok. 13,
15-688 Białystok

NIP: 9662095317

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na oprogramowanie do projektowania konstrukcji stalowych obiektów budowlanych takich jak hale, budynki biurowo-usługowe, mosty, itp. Oprogramowanie powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności:
– Wsparcie w pełni technologię 3D BIM;
– Możliwość użycia różnych materiałów (np. stal, żelbet, aluminium) w jednym modelu;
– Możliwość modelowanie parametrycznego;
– Możliwość umieszczenia w modelu stalowym elementów z innych materiałów (drewno, beton);
– Wszystkie informacje dotyczące modelu powinny być zapisywane w jednym pliku;
– Możliwość tworzenia rysunków warsztatowych, zespołów i zestawieniowych na podstawie modelu;
– Bezpośrednie wsparcie dla maszyn CNC takich firm jak Voortman, Kaltenbach, Ficep i HGG;
– Możliwość tworzenia plików NC w formacie: DSTV, DXF, XML;
– Możliwość zawarcia w plikach NC informacji o połączonych elementach podrzędnych oraz ich numerach (scribing/trasowanie);
– Możliwość zaplanowania optymalnego transportu na podstawie modelu 3D;
– Możliwość przedstawienia modelu w postaci strony internetowej lub innego darmowego oprogramowania;
– Możliwość promowania własnych rozwiązań, stworzonych w oparciu o wybrany program, na cyfrowej platformie dystrybucji;
– Możliwość generowania raportów i rysunków w każdym momencie procesu modelowania;
– Baza komponentów (połączenia, detale, gotowe elementy), które automatycznie reagują na zmiany wprowadzone w modelu;
– Tworzenie własnych komponentów (np. połączeń, detali) z możliwością parametryzowania i przygotowania do automatycznego reagowania na zmiany
w modelu;
– Możliwość graficznej edycji okien dialogowych komponentów przygotowanych przez użytkownika;
– Możliwość bezpośredniego połączenia z jednym z programamów obliczeniowych – STAAD.Pro, RSTAB, Robot, SAP2000, GTStrudl, Sframe, SCIA Engineer;
– Możliwość pisania własnych aplikacji za pomocą języka programowania C# środowiska .Net;
– Definiowanie obciążeń i przygotowanie modelu obliczeniowego;
– Możliwość importu plików typu: DWG/DXF – 2D/3D, IFC 2x, 2×2, 2×3, DGN, XML, SEP, IGES, BUS, DSTV, SDNF, PDMS, CIMsteel (CIS/2), STAAD, SACS, Calma, Plantview, MicasPlus, S-rame,FabTrol, SteelFab, Stan 3d;
– Możliwość eksportu plików typu: DWG/DXF – 2D/3D, IFC 2x, 2×2, 2×3, 3D DGN, XML, STEP, IGES, DSTV, SDNF, PDMS, CIS 1 & 2, MIS, PML, STAAD, Plantview, Micro SAS;
– Możliwość importu chmury punktów;
– Automatyczne klonowanie manualnych zmian z bazowego rysunku;
– Możliwość tworzenia własnych komponentów automatycznie dostosowujących się do zmian na modelu;
– Bezpośrednie połączenie z urządzeniami geodezyjnymi;
– Bezpośrednia współpraca z platformą Common Data Environment (CDE);
– Współpraca z oprogramowaniem Construsteel;
– Wstawianie modeli z zewnętrznego oprogramowania z opcją kontrolowania ich kolizji z elementami modelu;
– Możliwość połączenia z systemami ERP;
– Możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie na tym samym modelu, również przez Internet;
– Informacje na temat zmian wprowadzonych przez użytkowników podczas wspólnej pracy na modelu;
– Możliwość bezpośredniego połączenia z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie harmonogramów i wizualizacji 4D modelu;
– Wsparcie dla Windows 10 (potwierdzony licencją Microsoftu);
– Wsparcie dla 64 bitowych systemów operacyjnych;
– Polskie środowisko (polskie normy) oraz polski interfejs;
– Podręcznik użytkownika w języku polskim;
– Dostęp do bezpłatnej wersji edukacyjnej na okres minimum 100 dni;
– Możliwość wysyłania zestawień bezpośrednio do Microsoft Excel.

Do formularza oferty Oferent dołącza szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne licencji na oprogramowanie (np. kartę katalogową).

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gn) x 20% x 100

gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: EcoTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przędzalniana 14 lok. 13, 15-688 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: ak@ecotechnology.com.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.02.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Przędzalniana 14 lok. 13, 15-688 Białystok.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Do formularza oferty Oferent dołącza szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne licencji na oprogramowanie (np. kartę katalogową).
3. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
2. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym nie może być dłuższy niż do 31.05.2018 r. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest: Artur Kolejkowicz: e-mail: ak@ecotechnology.com.pl,
tel.: (85) 876 86 22 tel. kom.: 501 386 700.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2018/Grant.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny

INFORMACJA DODATKOWE :
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://grantynainnowacje.pl
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Artur Kolejkowicz

Email: ak@ecotechnology.com.pl

Telefon: 501 386 700

Zapytanie 78-2018