logotypy-ue

Zapytanie 79/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BerryHive Sp. z o.o.

Adres:

Polowa 55/1
18-400 Łomża

NIP: 5213634671

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony oprogramowania na moduł OCR oparty o sztuczną inteligencję (dalej „OCR”), który zostanie udostępniony na zasadach komercyjnych użytkownikom Platformy Makigami jako jej nowy komponent.
Platforma Makigami wraz z OCR będą udostępnione klientom w modelu SaaS (chmury publicznej).
Platforma Makigami umożliwia automatyzację procesów biznesowych przy użyciu silnika workflow umożliwiającego realizację zadań w firmie. Dostarczony moduł OCR ma zapewnić możliwość rozpoznawania danych z wieloformatowych faktur i eksportować rozpoznane dane do pliku xml.
Celem wdrożenia modułu OCR jest wprowadzenie do oferty nowej usługi umożliwiającej automatyczne zaczytanie danych z faktur oraz obieg i akceptację danego dokumentu w firmie wraz z generowaniem poszczególnych księgowań do systemów finansowo-księgowych tzw. Procesy obsługi faktur (obieg dokumentów w firmie). Dzięki dostarczonemu modułowi dane z faktur będą przesłane do Platformy Makigami i w ten sposób dane wejściowe dla procesu akceptacji i obsługi faktur w Platformie Makigami będą automatycznie uzupełniane danymi z faktur.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
1. Cena netto – 60%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 40%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kw = (Wo/Wn) x 40% x 100
gdzie:
– Wn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
– Wo – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kw
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy drogą elektroniczną na adres: michal.malinowski@berryhive.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 22.02.2018 r.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta i załączniki w postaci opisu modułu OCR powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
    2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
    3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
    4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Kryterium obligatoryjne:
1. Rozpoznawalność (skuteczność) modułu OCR dla faktur na poziomie co najmniej 90% dla:
• danych tabelarycznych w tym poszczególnych pozycji kosztowych faktur, kwot netto, podatku VAT i wartości brutto,
• podsumowań kwot na fakturze po danej stawce VAT,
• wartości kwotowych ogółem na fakturze,
• pozostałych danych opisowych faktury jak NIP firmy, nazwa dostawcy, numer faktury, numeru kont bankowych, daty wystawienia, daty sprzedaży oraz terminu płatności
2. Moduł OCR przygotowany w oparciu o sieci neuronowe
3. Dostarczenie modułu OCR do dnia 20.IV.2018
4. Ważność oferty: 45 dni

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Michał Malinowski

Email: michal.malinowski@berryhive.com

Telefon: +48537006565

Zapytanie 79-2018