logotypy-ue

Zapytanie 87/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Sp. jawna

Adres:

Ul. Ludowa 89
18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 7220001985

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych (1 szt.), niezbędnych do stworzenia nowego modelu opakowania termokurczliwego na butelki, słoiki, a w szczególności opakowania na jogurty smakowe, roboczo zwanego opakowaniem „trzy zmysły”, które powinno oddziaływać na:
– Zmysł wzroku poprzez odpowiednią wizualizację i projekt.
– Zmysł węchu, który przy odpowiednim opracowaniu farby wydzielającej zapach pod wpływem zewnętrznych czynników mechanicznych, np. po potarciu, wydzielałoby odpowiednio zapachy, np. adekwatne do zawartości opakowania, jak truskawka, jabłko itp.
– Zmysł dotyku, poprzez opracowanie lakieru, który w procesie formowania opakowania w temp. 140 -160 stopni C będzie tworzył wypukłość niektórych elementów opakowań np. o kształcie truskawki, śliwki itp. Opakowanie powinno również zawierać wizualny wskaźnik właściwej temp. przechowywania np. od 8-10 stopni C.

Prace badawcze polegać powinny na:
a) Analizie istniejących technologii opakowań, stosowanych w przemyśle, w przedmiotowym zakresie opakowań termokurczliwych, z uwzględnieniem wytycznych dla charakterystyki opakowania.
b) Opracowaniu opakowania spełniającego wymogi technologii drukowania flexo, suszenia UV oraz dalszego procesu obróbki obkurczania butelki oraz podobnych opakowań w temp. 140- 160 stopni C.
c) Opracowaniu własnej receptury składu farb i lakieru przy współpracy z wspólnie wskazanym producentem farb drukarskich.
d) Badaniu optymalnego rozwiązania w technologii flexo UV dla ośmiu zespołów w tym Cmyk+ farba i lakierów specjalistycznych.
e) Badaniu zmian kolorystyki pod wpływem temperatury przechowywania.
Efektem końcowym zrealizowanych prac powinno być opracowanie zawierające:
a) Raport z przeprowadzonych badań wraz z wnioskami.
b) Receptura i skład, sposób otrzymywania najlepszego, wybranego rozwiązania.
c) Zgłoszenie ochronne – patentowe lub/i wzoru użytkowego/przemysłowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania ww. prac do 30.06.2018 r.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna, ul Ludowa 89; 18-200 Wysokie Mazowieckie, lub przesłać e-mailem na adres: biuro@mzgraf.pl .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.02.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna, ul. Ludowa 89; 18-200 Wysokie Mazowieckie.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jarosław Zaczek

Email: biuro@mzgraf.pl

Telefon: (86) 275-41-31

Zapytanie 87-2018