logotypy-ue

Zapytanie 88/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński

Adres:

Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722-10-32-901

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania oraz prac badawczo-rozwojowych przy tworzeniu silosów przeznaczonych do składowania materiałów sypkich.
1. Zakup licencji oprogramowania (2 szt.):
a) Oprogramowanie CAD 3D kompatybilne z oprogramowaniem obecnie wykorzystywanym przez zleceniodawcę (Solid Edge), które powinno posiadać takie funkcje jak:
-modelowanie powierzchniowe,
-projektowanie konstrukcji blaszanych,
-edycję bezpośrednią,
-możliwość modelowania zespołów,
-tworzenie rysunków,
-obsługę formatu JT,
-Wprowadzanie wymiarów adnotacji w modelu 3D.
2. Prace badawcze (1 szt.) polegające na:
a) Wykonaniu analizy MES w celu wyznaczenia poziomów naprężeń dla wybranych przypadków obciążeń, wraz z optymalizacją konstrukcji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
b) Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający obliczenia wytrzymałościowe silosów paszowych z blachy ocynkowanej (9 szt.), z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i kompetencje osoby obliczającej i weryfikującej do wykonania tego typu prac.
3. Prace badawcze (1 szt.) polegające na:
a) Przeprowadzeniu badań przemysłowych i stanowiskowych produkowanych przez firmę silosów paszowych z blachy ocynkowanej (9 szt.) oraz silosów zbożowych (84 szt.), pod kątem dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej –efektem końcowym powinien być raport z oceny zgodności produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami, dyrektywami prawa unijnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania ww. prac do 30.09.2018 r.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 30% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 – Granty na innowacje” na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy ,,MICHAŁ” Krzysztof Targoński ul. Przemysłowa 4 ,18-200 Wysokie Mazowieckie lub drogą mailowa na adres: wciecierski@michal-silosy.pl.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28 lutego 2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl.
  5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  6. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.
4. Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia porównania ofert.
5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wieńczysław Ciecierski

Email: wciecierski@michal-silosy.pl

Telefon: (86) 275-01-46

Zapytanie 88-2018