logotypy-ue

Zapytanie 94/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BXPRESS SP. z o.o.

Adres:

Polowa 9A
15-612 Białystok

NIP: 5423228345

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej z przekazaniem praw autorskich na system do mobilnej obsługi w restauracji.

Aplikacja zainstalowana na smartfonie umożliwi klientowi restauracji, zapoznanie się z menu, złożenie samodzielnie zamówienia , skorzystanie z promocji, które oferuje restauracja, zweryfikowania kosztu zamówienia, a następnie monitorowanie statusu jego realizacji oraz dokonanie płatności za zamówienie za pomocą płatności elektronicznej typu payu. W trakcie korzystania z usług restauracji klient za pomocą przedmiotowej aplikacji będzie miał możliwość poproszenia kelnera o przybycie do stolika.
Po uruchomieniu aplikacji w lokalu klient będzie musiał zidentyfikować stolik przy którym zajął miejsce po przez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na stoliku. Po tej czynności klient otrzyma informację o kelnerze, który obsługuje jego stolik , pojawi się informacja o polecanych promocjach i następnie będzie mógł przejść do procesu samodzielnego złożenia zamówienia poprzez wybór dań z menu restauracji. W trakcie składania zamówienia na bieżąco klient ma możliwość sprawdzenia wartości koszyka z wybranymi przez siebie daniami, aplikacja zaproponuje odpowiednie promocje uzależnione od zawartości „koszyka” oraz klient wskaże formę płatności za zamówienie ( gotówka, karta, payu ). Potwierdzając zamówienie automatycznie zostanie ono przekazane do kuchni do realizacji oraz pojawi się na panelu sprzedażowym POS. Na ekranie swojego smartfonu klient będzie miał możliwość sprawdzenie statusu przygotowania swojego zamówienia. Aplikacja umożliwi klientowi wysłanie prośby do kelnera o paragon za zamówienie, ocenę pobytu w restauracji poprzez zaznaczenie odpowiedniej „ łapki oceny” pozytywnej, neutralnej lub negatywnej.

System powinien składać się z następujących funkcjonalności:

 • ekran powitalny z logo aplikacji , opcjonalnie przycisk ZALOGUJ/ZAŁÓŻ KONTO
  • ekran skanowania kodu QR z polem skanowania kodu oraz z przyciskiem SKANUJ
  • ekran powitania klienta z informacją o lokalu (logo lokalu) z informacją o numerze stolika i przyciskiem ZACZNIJ ZAMAWIAĆ
  • ekran złożenia zamówienia z menu z podziałem na grupy menu, zdjęcia produktów, z podglądem wartości koszyka
  • ekran kompletowania wybranego dania o wybór składników opcjonalnych, rozmiaru dania, innych właściwości np. rodzaj sosu, wybór rodzaju ciasta, pieczywa, rodzaju dodatków
  • ekran podsumowania zamówienia , wybór promocji, przycisk AKCEPTU ZAMÓWIENIE , informacja : Twoje zamówienie zostało pomyślnie wysłane , dziękujemy za złożenie zamówienia
  • ekran z przyciskami MOJE ZAMÓWIENIE, POPROŚ KELNEREA, CHCĘ ZAPŁACIĆ ,
  • ekran z oceną pobytu w restauracji przy użyciu np. przyznanych łapek oceny, pole do wpisania uwag, podziękowanie restauracji za skorzystanie z usług z logo restauracji.
  • panel administracyjny konfiguracji aplikacji z możliwością m.in. definiowania elementów graficznych i opisowych szablonu stand’u reklamowo-informacyjnego na stół , aktywowania opcjonalnych funkcji aplikacji np. konieczności lub braku koniczności logowania klienta do aplikacji.
  • aplikacja ma być skomunikowana z systemem forgastro.pl w zakresie pobierania bazy towarowej restauracji, zdefiniowanych promocji i rabatów oraz wysłana złożonego zamówienia do panelu kuchennego i sprzedażowego POS z oznaczeniem kanału zakupowego oraz pobrania statusów realizacji zamówienia.
  • aplikacja ma działać w języku polskim oraz w wersji z językiem angielskim.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gn) x 20% x 100

gdzie:
Go – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
Gn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: BXPRESS SP. z o.o., ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: biuro@bxpress.pl .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 7.03.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: BXPRESS SP. z o.o., ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Termin realizacji zamówienia 30.07.2018.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Jańczak

Email: biuro@bxpress.pl

Telefon: 600468070

Zapytanie 94-2018