logotypy-ue

Zapytanie 96/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

e-System Elżbieta Andruszkiewicz

Adres:

Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol

NIP: 542-112-00-46

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 licencji na oprogramowanie graficzne CAD.
Szczegółowe specyfikacje zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 90%
2. Termin realizacji – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kp = (Po/Pn) x 10% x 100
gdzie:
– Po – termin realizacji zaproponowany w badanej ofercie
– Pn – najdłuższy termin realizacji
– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kp
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
–Kp–liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres pracowni: e-System Elżbieta Andruszkiewicz, ul. Młynarskiego 7/50, 16-400 Suwałki
  2. Termin składania ofert upływa dnia: 12.03.2018 r. o godzinie: 16:00
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta powinna być podpisana i opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
  2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

biuro@architektsuwalki.com

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Elżbieta Andruszkiewicz

Email: biuro@architektsuwalki.com

Telefon: 505705320

Zapytanie 96-2018