logotypy-ue

Zapytanie 97/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE”

Adres:

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2,
15-111 Białystok

NIP: 8212040830

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 sztuk licencji na oprogramowanie do modelowania informacji o budynku. Oprogramowanie powinno posiadać następujące minimalne parametry i funkcjonalności:

 • platforma do projektowania i dokumentowania, obsługująca projekt, rysunki
  i zestawienia wymagane do modelowania informacji o budynku;
  • platforma wielobranżowa – oprogramowanie powinno zawierać funkcje przeznaczone dla wszystkich branż biorących udział w projektowaniu budynku;
  • funkcja projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i konstrukcji;
  • zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi;
  • modelowanie informacji o budynku zapewniające użytkownikowi potrzebne informacje o projekcie, jego zakresie, potrzebnych ilościach i etapach;
  • modelowanie produkcyjne MEP;
  • model budynku składa się z zestawu inteligentnych komponentów, które zawierają nie tylko fizyczne ( geometryczne ) atrybuty, ale również zachowują swoją właściwość funkcjonalną zgodną z architekturą i konstrukcją; dwukierunkowe powiązanie utworzonych elementów;
  • wszystkie właściwości i informacje na temat każdego z elementów są gromadzone w samym elemencie;
  • możliwość ekstrakcji danych i wykorzystania ich do generacji raportów i współpracy z innymi uczestnikami procesu powstawania kompletnego projektu;
  • symulacje mechaniczne;
  • otwarty system graficzny umożliwiający tworzenie form i projektów oraz stanowiący podstawę projektowanych komponentów;
  • informacje o projekcie budynku zbierane i koordynowane we wszystkich innych reprezentacjach projektu;
  • obsługa procesu międzynarodowej współpracy projektowej;
  • komponenty modelu budynku, analiza i symulacja instalacji i konstrukcji oraz projektowanie iteracyjne;
  • możliwość generowania dokumentacji i modeli;
  • dostęp wielu uczestników projektu do centralnie udostępnianych modeli;
  • możliwość projektowania wizualizacji 2D oraz 3D;
  • arkusz, widok 2D i 3D oraz zestawienie – możliwość prezentacji informacji z tego samego wirtualnego modelu budynku;
  • mechanizm zmian parametrycznych – automatyczne koordynowanie wszelkich zmian w widokach modelu, arkuszach rysunków, zestawieniach, przekrojach i rzutach.
  • renderowanie w chmurze;
  • możliwość importowania, eksportowania i łączenia danych w popularnych formatach np. IFC, DWG i DGN.

Termin realizacji zamówienia: do 31-05-2018 r.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 • Kryterium nr 1 – cena netto – waga 20%
  • Kryterium nr 2 – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach) – waga 80%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium 1 – cena netto

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

x=Xmin/(X i) *20

gdzie:

X – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
X min – oznacza najniższą cenę spośród wszystkich ofert
Xi – oznacza cenę badanej oferty

Kryterium nr 2 – licencja (okres ważności licencji – wyrażony w miesiącach).

Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:

L=Li/(L max) *80

gdzie:

L – oznacza ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta
L max – oznacza maksymalną licencję spośród wszystkich ofert
Li – oznacza licencję badanej oferty

Ocena końcowa

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = KC + KL

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
KL – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Licencja”

Termin składania ofert:

 1. a) Ostateczny termin składania ofert upływa: 12-03-2018 r.
  b) Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
  c) Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone.
  d) W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok.
  e) Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: blim@whitemoose.com.pl.
  f) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. a) Prowadzą działalność gospodarczą bądź posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 „Oświadczenie”.
  b) Oferty mogą składać Wykonawcy niepowiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.

Sposób przygotowania oferty:

 1. a) Zaleca się, aby ofertę sporządzić na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu Wykonawcy z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać wszystkie zapisy określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze formularza oferty.
  b) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi zostać sporządzona w języku polskim. Jeżeli oferta zostanie przesłana w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do poświadczenia i przetłumaczenia oferty na język polski.
  c) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być przygotowana w sposób czytelny.
  d) Oferta powinna być podpisana i opieczętowana przez osoby/osobę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie – należy dostarczyć nie starszy niż 3 miesiące dokument rejestrowy KRS/CEIDG oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy).
  e) Bez względu na wynik zapytania ofertowego wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
  f) Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość poprawy oferty, o czym informuje Zamawiającego. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania i złożenia oferty.
  g) Dokumenty muszą być w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, który przesłał ofertę w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego dostarczenia oryginału oferty.
  h) Oferty w wersji papierowej powinny być trwale spięte.
  i) Do oferty należy dołączyć specyfikacją oprogramowania.

Pozostałe informacje:

 1. a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  b) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  d) Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  e) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
  f) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  g) Wymagany termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
  h) Zamawiający wykluczy wszystkie oferty, które nie będą spełniały zapisów w punktach od
  1 do 7 niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Wymagane załączniki:

 • Specyfikacja oprogramowania
  • Dokument rejestrowy KRS/CEIDG
  • Upoważnienie (jeżeli dotyczy)
  • Załącznik nr 2 Oświadczeni

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Joanna Blim

Email:  joanna.blim@whitemoose.com.pl

Telefon: 731-727-774

Zapytanie 97-2018