logotypy-ue

O PROJEKCIE

Granty na badania i innowacje - to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie biznesowych przedsięwzięć rozwojowych o łącznej wartości 10,6mln PLN. Służyć to ma podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

Granty na badania i innowacje - budżet

Całkowita wartość projektu wynosi 11.764.705,88 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9.999.999,99 PLN.

Planowany okres realizacji projektu: od 17.01.2017r. do 31.12.2018r.

Nabór wniosków o powierzenie grantów rozpoczyna się od 15.03.2017r. i będzie trwał do 28.09.2018r. bądź do wyczerpania limitu dostępnych środków.

Grantobiorcy, z którymi zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu będą mogli realizować swe przedsięwzięcia przez maksimum 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 31.10.2018r.

logotypy-ue