logotypy-ue

Regulamin powierzania grantów na badania i innowacje

Granty są powierzane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą  w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Regulamin - Spis treści

 1. Kto może ubiegać się o grant?
  1. O powierzenie grantu mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.Przez mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.).
  2. Do wsparcia nie kwalifikuje się przedsiębiorca, który:
   1. podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
   2. na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
   3. wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz.769),
   4. jest podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2) i 2a) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2018 r. poz. 703),
   5. jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w szczególności art. 2 pkt. 18) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.),
   6. jest przedsiębiorstwem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
 2. Na co można uzyskać grant?
  1. Granty są powierzane na realizację biznesowych przedsięwzięć rozwojowych. Przez biznesowe przedsięwzięcie rozwojowe należy rozumieć jedno lub więcej działań, ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej, polegających na prowadzeniu przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych, korzystaniu z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawcze na jego rzecz lub nabywaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w formie wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Konieczne jest wykazanie jednoznacznego i racjonalnego związku pomiędzy realizowanym przedsięwzięciem a celem biznesowym (rozwojowym) przedsiębiorstwa, mającym odzwierciedlenie w zwiększeniu rynkowej konkurencyjności. W szczególności rozwój przedsiębiorstwa powinien mieć na celu: zwiększenie sprzedaży, zwiększenie zysku lub zwiększenie zatrudnienia.
  3. Przedsiębiorca może ubiegać się o powierzenie więcej niż jednego grantu.
  4. Grant na badania i innowacje może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:
   1. audyt technologiczny
   2. zakup usług badawczych,
   3. nabycie licencji,
   4. wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy,
   5. nabycie wyników prac B+R, które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą.
  5. Wydatki kwalifikowane do wsparcia muszą być niezbędne dla działań związanych z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej oraz poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
  6. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
  7. Granty mogą być powierzone na realizację przedsięwzięć w sektorach gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, określonych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 120/1431/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r.1, czyli:
   1. specjalizacji zaliczanych do tzw. rdzenia specjalizacji:
    1. przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
    2. przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
    3. sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości,
    4. ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości,
   2. specjalizacji wschodzących:
    1. sektory gospodarki wymienione w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (nieuwzględnione w rdzeniu inteligentnych specjalizacji),
    2. sektory gospodarki, w których dynamika wzrostu zatrudnienia danej grupy w województwie podlaskim przekracza za ostatnie trzy lata średnią dynamikę wzrostu tej grupy w kraju (lista określana jest na mocy decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego wydanej na wniosek grupy przedsiębiorców),
   3. specjalizacji pozostałych – wszystkie sektory poza „rdzeniem” i specjalizacjami wschodzącymi, ale tylko pod warunkiem wykazania korzyści gospodarczych w regionie (lista określana jest decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego wydanej na wniosek zainteresowanych podmiotów).
  8. Granty mogą być powierzane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Poprzez lokalizację przedsięwzięcia rozumie się umiejscowienie zasadniczych efektów ekonomicznych prowadzonych działań np.: siedziba Wnioskodawcy, lokalizacja zakładu Wnioskodawcy, instalację technologii, miejsce zatrudnienia pracowników itd.
  9. Grant nie może zostać przyznany:
   1. na działalność wykluczoną z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), tj.:
    1. działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE nr L 354 z 28.12.2013 r., z późn. zm.),
    2. działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych,
    3. działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku:
     • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
     • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,
    4. działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
    5. działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
   2. na działalność, o której mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE nr L347 z 20.12.2013 r., str. 289), tj.:
    1. likwidację lub budowę elektrowni jądrowych,
    2. inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
    3. wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
    4. przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
    5. inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
   3. na działalność wykluczoną z możliwości uzyskania pomocy finansowej na podstawie art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.).
   4. na przedsięwzięcie zakończone, tzn. fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o powierzenie grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane
 3. Kiedy można realizować działania, zakupy i wydatki?
  1. Realizacja działań w ramach przedsięwzięcia może trwać maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31 października 2018 r.
  2. W momencie składania wniosku o powierzenie grantu, przedsięwzięcie musi być gotowe do realizacji tzn. Wnioskodawca powinien przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie planowanych zakupów usług i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać wyboru wykonawców/dostawców tych usług i dostaw.
  3. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia, może nastąpić najwcześniej dzień po dniu zawarcia umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego wiążącego prawnie zobowiązania związanego z zamówieniem towarów lub usług, zawarciem umowy na realizację usługi lub dostawy itd.
 4. W jaki sposób i kiedy dokonać wyboru wykonawców i dostawców?
  1. Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawców i udziela wszystkich zamówień związanych z realizacją projektu w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
  2. Wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Wnioskodawcy lub na stronie internetowej projektu „Grant na badania i innowacje” www.grantynainnowacje.pl.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z zapytaniem ofertowym do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub dostawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Potencjalni wykonawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą bądź posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadać faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponować prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznymi do wykonania tego zamówienia.
  4. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:
   1. datę sporządzenia zapytania ofertowego,
   2. opis przedmiotu zamówienia (wystarczająco szczegółowy i jednoznaczny),
   3. kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów,
   4. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
   5. termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy),
   6. informację, że zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą,
   7. zobowiązanie do złożenia przez oferenta oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
  5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. Wybór dostawcy/wykonawcy zamówienia powinien zostać udokumentowany Protokołem wyboru ofert. Protokół powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
  7. Protokół powinien zawierać co najmniej:
   1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
   2. informację o podmiotach, do których Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem ofertowym,
   3. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty,
   4. informację czy oferenci są powiązani osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą,
   5. informację o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym oferentom za spełnienie danego kryterium,
   6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
   7. datę sporządzenia protokołu i podpis Wnioskodawcy,
   8. załączniki:
    1. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
    2. złożone oferty,
    3. oświadczenie o braku powiązań z oferentami, podpisane przez Wnioskodawcę i osoby wykonujące w jego imieniu czynności związane z wyborem wykonawcy.
  8. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego i wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnych wykonawców/dostawców, wpłynie tylko jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. W takim przypadku Wnioskodawca powinien udokumentować fakt wystąpienia do potencjalnych wykonawców i/lub dostawców.
 5. Jaka jest wartość funduszu grantów
  1. Łączna wartość przedsięwzięć, które mogą zostać wsparte w ramach projektu grantowego wynosi nie więcej niż 11 780 000,00 zł, a łączna wartość powierzonych grantów nie więcej niż 9 000 000,00 zł. Granty udzielane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 6. Jaką wartość grantu można otrzymać
  1. wartość grantu na wsparcie jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 100 000,00 zł oraz 70 % wartości kwalifikowalnych wydatków.
  2. Dopuszczalna intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 5 punktów procentowych za każdy niżej wymieniony warunek:
   1. Wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na działania związane z podnoszeniem innowacyjności w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu,
   2. Przedsięwzięcie dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu tj. przemysłu rolno-spożywczego lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, przemysłu metalowo-maszynowego, szkutniczego lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, sektora medycznego, nauk o życiu lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, ekoinnowacji, nauk o środowisku lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości.
   3. Przedsięwzięcie obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP prawa własności intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego.

   4. Wartość grantu na wsparcie przedsięwzięcia, które spełnia wszystkie ww. warunki może wynieść maksymalnie 85% wartości kwalifikowanych wydatków.
  3. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej różnicę między wartością wydatków kwalifikowanych, a wartością powierzonego grantu. Grantobiorca jest także zobowiązany do pokrycia całości wydatków niekwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia.
  4. Grant udzielany w ramach konkursu „Granty na badania i innowacje” ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., poz. 488).
   Zgodnie z ww. rozporządzeniami całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Za jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
 7. Do kiedy można składać wnioski o powierzenie grantu?
  1. Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie ciągłym. Wnioski o powierzenie grantu można składać w okresie od 15 marca 2017 r. do dnia, w którym łączna wartość przedsięwzięć, na realizację których zawarto umowy o powierzenie grantu, powiększona o łączną wartość przedsięwzięć wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantu, będących w trakcie oceny, przekroczy 11 780 000,00 zł, jednak nie później niż do 28 września 2018 r. do godziny 16:00.
  2. Informacja o bieżącej wartości przedsięwzięć, na realizację których zawarto umowy o powierzenie grantu będzie umieszczana systematycznie na stronie internetowej projektu grantowego: www.grantynainnowacje.pl.
  3. Komunikat o zakończeniu naboru wniosków zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu grantowego: www.grantynainnowacje.pl, natychmiast tj. w dniu, w którym zaistniały okoliczności opisane powyżej. Wnioski, które wpłyną do biura projektu po zakończeniu naboru wniosków nie podlegają ocenie.
  4. Nabór wniosków może zostać wznowiony, w sytuacji, kiedy po ocenie wszystkich złożonych wniosków, wartość przedsięwzięć wynikająca z zawartych umów oraz pozytywnie ocenionych wniosków będzie niższa niż 11 780 000,00 zł. Informacja o dniu wznowienia naboru wniosków zostanie umieszczona na stronie projektu co najmniej 30 dni przed dniem wznowienia naboru.
 8. Gdzie należy składać wnioski o powierzenie grantu?
  1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać w biurze projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku (kod pocztowy 15-441) w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. W jaki sposób składać wnioski o powierzenie grantu?
  1. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał) oraz w 1 egzemplarzu w edytowalnej wersji elektronicznej (w formacie doc., docx, rtf.), na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zamieszczonym na stronie internetowej projektu grantowego: www.grantynainnowacje.pl. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
  2. Wniosek w wersji papierowej powinien być sporządzony w formie wydruku, być trwale spięty oraz zawierać wszystkie ponumerowane strony. Nie dopuszcza się wypełnienia wniosku pismem odręcznym, nanoszenia na nim odręcznych poprawek lub dopisków.
  3. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim i być kompletny. Wszystkie wymagane pola wniosku muszą być wypełnione.
  4. Każda strona wniosku powinna być zaparafowana, a wniosek podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   Jeśli wniosek będzie podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikało uprawnienie podpisującego do reprezentowania Wnioskodawcy w tym zakresie.
  5. Załączniki do wniosku składane w formie kopii powinny zostać na każdej stronie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
 10. Jak przebiega ocena wniosku?
  1. Ocena wniosku o powierzenie grantu przeprowadzana jest przez dwóch pracowników PFRR. Oceniający są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.
  2. Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczeń i deklaracji Wnioskodawcy, informacji zawartych we wniosku o powierzenie grantu oraz innych załączonych dokumentów. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie fałszywych oświadczeń oraz podanie nieprawdziwych, niepełnych i niespójnych, informacji we wniosku o powierzenie grantu oraz w innych dokumentach.
  3. Ocena wniosku trwa maksymalnie 10 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu kompletnego i poprawnego wniosku do biura projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
  4. Termin oceny wniosku może ulec zawieszeniu w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od PFRR. O takim fakcie Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.
  5. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy, Wnioskodawca wzywany jest do jego uzupełnienia lub poprawy.
  6. W przypadku, kiedy wniosek zawiera niespójności, treść jest niejednoznaczna lub rodzi wątpliwości, Wnioskodawca może (nie jest to obligatoryjne) być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Treść złożonych wyjaśnień stanowić będzie wówczas integralną część wniosku o powierzenie grantu.
  7. W obu przypadkach za doręczenie wezwania uznaje się wysłanie wiadomości e-mailem na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy lub wysłanie informacji na nr faksu - wskazane we wniosku o powierzenie grantu. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie wymienionych kanałów komunikacji leży po stronie Wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie faksu lub adresu poczty elektronicznej nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie prośby o poprawę wniosku lub złożenie wyjaśnień jest nieskuteczne.
  8. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć uzupełniony lub poprawiony wniosek oraz dodatkowe wyjaśnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego wniosku do biura PFRR przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej/kurierskiej.
  9. Wskazane we wniosku braki lub błędy mogą być poprawiane tylko jeden raz. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie lub w których dokonano istotnych modyfikacji (tj. poprawek ingerujących w istotną treść merytoryczną przedsięwzięcia) zostaną ocenione negatywnie.
  10. Ocena projektu przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny wniosków, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
 11. Kiedy ocena wniosku jest pozytywna?
  1. Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny kryteriów obligatoryjnych oraz oceny kryteriów dodatkowych.
  2. Żeby wniosek został oceniony pozytywnie powinien być zgodny ze wszystkimi kryteriami obligatoryjnymi. Oceniający weryfikuje formę lub treść wniosku pod kątem spełnienia danego kryterium i zaznacza jedną z dwóch opcji: „tak” lub „nie”.
  3. W przypadku, kiedy treść wniosku, w tym załączonych dokumentów, w odniesieniu do ocenianego kryterium jest niespójna, niejednoznaczna, niewiarygodna, nie pełna itp. kryterium zostanie ocenione negatywnie.
  4. Grant zostanie powierzony na realizację przedsięwzięcia jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
   1. wniosek o powierzenie grantu spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne i otrzymał ocenę pozytywną,
   2. łączna wartość przedsięwzięć, wynikająca z zawartych umów oraz pozytywnie ocenionych wniosków, nie przekracza 11 780 000,00 zł.
   3. Granty powierzane będą według kolejności wpływu kompletnego i poprawnego wniosku.
  5. Ocena zgodności wniosku z kryteriami dodatkowymi ma na celu ustalenie wartości grantu w wymiarze kwotowym i procentowym w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
  6. Oceniający, w uzasadnionych przypadkach, mogą: uznać niektóre wydatki za niekwalifikowalne, obniżyć wartość niektórych wydatków kwalifikowalnych, uznać, że wniosek nie spełnia deklarowanych kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgodna wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.
  7. PFRR informuje pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawcę o wyniku oceny wniosku niezwłocznie po jej zakończeniu. W przypadku oceny negatywnej, pozytywnej oceny warunkowej oraz oceny pozytywnej nie skutkującej powierzeniem grantu informacja zawiera uzasadnienie.
   W przypadku wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do wsparcia w piśmie zawarta jest również informacja o liście dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu wraz z terminem na ich złożenie w PFRR. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do zawarcia umowy, mimo 2-krotnej prośby o jej dostarczenie uprawnia PFRR do odmowy zawarcia umowy o powierzenie grantu.
  8. Pismo z informacją o wyniku oceny nieodebrane przez Wnioskodawcę i zwrócone przez operatora pocztowego uznaje się za dostarczone prawidłowo.
 12. Kryteria oceny wniosku
  1. Kryteria oceny wniosków stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 13. Wzór umowy o powierzenie grantu
  1. Wzór Umowy o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 14. Jak można odwołać się od negatywnego wyniku oceny wniosku
  1. W przypadku negatywnej oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu dokonania ponownej oceny.
  2. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny jego wniosku. Protest wnosi się do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.
  3. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
   1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
   2. oznaczenie Wnioskodawcy,
   3. numer wniosku o powierzenie grantu,
   4. wskazanie zarzutów do dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem,
   5. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
  4. W przypadku, gdy protest nie zawiera elementów, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 5 powyżej, PFRR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego protestu do biura PFRR przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej/kurierskiej.
  5. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony po terminie. O fakcie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia PFRR informuje Wnioskodawcę pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Ponowna ocena wniosku dokonywana jest przez dwóch pracowników PFRR, którzy nie oceniali wcześniej danego wniosku i trwa maksymalnie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego protestu. Oceniający zobowiązani są do zachowania poufności i bezstronności. Ponowna ocena odbywa się tylko w zakresie kryteriów zakwestionowanych przez protestującego, jest oceną ostateczną i kończy postępowanie w sprawie.
  7. W wyniku rozpatrzenia protestu i dokonania ponownej oceny wniosek może uzyskać:
   1. ocenę pozytywną – jeżeli spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne,
   2. ocenę negatywną – jeśli oceniający podtrzymają negatywną ocenę, któregokolwiek z zakwestionowanych kryteriów obligatoryjnych lub Wnioskodawca nie złoży zastrzeżenia do oceny wszystkich, wcześniej negatywnie ocenionych kryteriów obligatoryjnych.
   3. ocenę pozytywną warunkową – w przypadku kiedy oceniający uznają niektóre wydatki za niekwalifikowalne, obniżą wartość niektórych wydatków kwalifikowalnych, uznają, że wniosek, pomimo deklaracji Wnioskodawcy, nie spełnia kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgodna wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.
  8. PFRR informuje pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawcę o wynikach oceny protestu niezwłocznie po jej zakończeniu wraz z uzasadnieniem. Pismo z informacją o wyniku rozpatrzenia protestu nieodebrane przez Wnioskodawcę i zwrócone przez operatora pocztowego uznaje się za dostarczone prawidłowo.
  9. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
 15. Postanowienia końcowe
  1. PFRR może dokonać zmian w Regulaminie powierzania grantów. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian na stronie internetowej projektu www.grantynainnowacje.pl.
  2. Pytania i wątpliwości dotyczące zasad Regulaminu wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: rif@pfrr.pl , bądź osobiście w biurze projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.
 16. Załączniki do Regulaminu powierzania grantów