logotypy-ue

Zapytanie 1/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-05-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Syntis Sp. z o.o.

Adres:

Ciołkowskiego 11/1
15-523 Grabówka

NIP: 9662095116

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wdrożenie i uruchomienie licencji rdzenia sieci LTE (EPC) na potrzeby badań i testów firmy Syntis Sp. z o.o.

Zamawiający udostępni swoją infrastrukturę serwerową wraz z platformą wirtualizacją VMWare.

Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać obsługę minimum 30 stacji bazowych eNodeB oraz minimum 150 kart klienckich SIM.

W ramach dostarczanego rozwiązania wymagane jest skonfigurowanie usług SGW, PGW, MME oraz HSS. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca dostarczenie min. 2 odseparowanych VLANów do użytkownika końcowego.

Wymagany okres wsparcia dla produktu – minimum 3 lata od momentu dostawy.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryterium: cena – 80%
Kryterium: ilość obsługiwanych stacji bazowych eNodeB – 10%
Kryterium: ilość obsługiwanych kart SIM – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Kryterium cena – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Cn = (Cmin / Cn) * 80 pkt
gdzie:
Cn – cena badanej oferty
Cmin – cena oferty najtańszej

2. Kryterium: ilość obsługiwanych stacji bazowych eNodeB
Obsługa do 30 stacji: 0 punktów
Obsługa do 50 stacji: 5 punktów
Obsługa powyżej 50 stacji: 10 punktów

3. Kryterium: ilość obsługiwanych kart SIM
Obsługa do 150 kart SIM: 0 punktów
Obsługa do 500 kart SIM: 5 punktów
Obsługa powyżej 500 kart SIM: 10 punktów

Termin składania ofert:

Oferty wraz z podpisanymi załącznikami należy dostarczyć w terminie do dnia 19.05.2017r, do godziny 12.00. na adres:
Syntis Sp. o.o.
Ciołkowskiego 11/1
15-523 Grabówka

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@syntis.pl.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Cena oferty MUSI zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia zakładanego budżetu projektu.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wojciech Wiatrowski

Email: wwiatrowski@syntis.pl

Telefon: 85 6743364