logotypy-ue

Zapytanie 104/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-06

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-06

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Studio Architektury Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Kolejowa 11 lok.15
15 – 701 Białystok

NIP: 9662091851

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do projektowania obiektów budowlanych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Cena 80 %
Termin wykonania 20 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
1) Cena netto oferty : (max 80 pkt)

(Cena oferty najtańszej (PLN netto) / Cena oferty badanej (PLN netto) ) ∙ 80 = liczba punktów

2) Termin wykonania: (max 20 pkt)

– do końca 30.06.2018 r. – 20 punktów
– do końca 31.08.2018 r. – 10 punktów
– do końca 31.10.2018 r, – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów wybór nastąpi tylko w oparciu o kryterium ceny netto. Z wyłonionym Oferentem, wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana Umowa.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Studio Architektury Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa, 15 – 701 Białystok, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: architekt.bialystok@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2018 r. o godzinie 12:00. Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach postępowania ofertowego Andrzej Gałecki architekt.bialystok@gmail.com , tel. 606 205 923.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Andrzej Gałecki

Email: architekt.bialystok@gmail.com

Telefon: 606 205 923

Zapytanie 104-2018