logotypy-ue

Zapytanie 113/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Zelant-Jarosław Sacharczuk

Adres:

16-010 Wasilków, ul. Elektryczna 6

NIP: 542-243-02-63

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie służące do projektowania konstrukcji drewnianych w 3D. Program powinien umożliwiać wykonywanie projektów architektonicznych, projektów wykonawczych oraz projektów umożliwiających prefabrykację elementów do ich montażu na placu budowy.
Pakiet narzędzi do projektowania konstrukcji drewnianych
1. narzędzia do opracowania projektu warsztatowego i montażowego ścian w technologii: ciężkiego szkieletu, lekkiego szkieletu samonośnego
2. narzędzia do opracowania projektu warsztatowego i montażowego stropów drewnianych
3. narzędzia do opracowania projektu warsztatowego i montażowego więźb dachowych oraz wiązarów
4. parametryczne makra do szybkiego projektowania obiektów małej architektury: wiaty, altany, itp.
5. możliwość współpracy z środowiskiem CAD/CAM
6. interfejs użytkownika w języku polskim
7. baza materiałowa w języku polskim
8. możliwość zdalnych konsultacji projektów z klientami za pomocą modeli w formacie SKP (SketchUP)
9. kompatybilność formatów modeli dostępnych na stronie „Bezpłatne projekty małych konstrukcji drewnianych: wiaty, altany, garaże”

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Punkty będą przyznawane w sposób następujący. Za każdy spełniony wyżej wymieniony wymóg przyznawany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 9.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji zlecenia. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Jeżeli ceny będą identyczne oferenci zobowiązani będą do przedstawienia oferty jeszcze raz.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Zelant-Jarosław Sacharczuk 16-010 Wasilków, ul. Elektryczna 6
  2. Termin składania ofert upływa dnia: 19.03.2018 r. o godzinie: 16:00.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta powinna być podpisana i opieczętowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://grantynainnowacje.pl
  2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jarosław Sacharczuk

Email: jarek-sacharczuk@wp.pl

Telefon: 604-152-209

Zapytanie 113-2018