logotypy-ue

Zapytanie 137/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-22

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-22

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Hanko sp. z o.o.

Adres:

ul Żurawia 71/2.10, 15-540 Białystok

NIP: 9662109628

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe i opracowanie prototypu wraz dokumentacją techniczną nowoczesnej elektronicznej pieczęci wielostemplowej zawierającą minimum 4 stemple z wyświetlaczem elektronicznym.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Prace badawcze polegające na:
a) Analizie istniejących rozwiązań pod katem technologii i konstrukcji pieczęci wielostemplowej – zebranie informacji na temat newralgicznych elementów konstrukcji
b) Na podstawie wykonanej analizy określenie warunków brzegowych w celu ustalenia metodyki badań oceny jakości użytkowej pieczęci, w tym symulacja komputerowa założeń – ustalenie konkretnych warunków wymuszeń zewnętrznych jakie działają na tego typu konstrukcje
2. Poszukiwaniu rozwiązania prototypu i projektu technicznego rozwiązania:
a) Zaprojektowanie, w konsultacji z przedstawicielami zamawiającego, poszczególnych podzespołów prototypu pieczęci, w tym w szczególności:
– Elektronicznego zespołu wyświetlania treści stempla. Wyświetlacz winien automatycznie wyświetlać treść stempla użytkowanego w danym momencie. Zmiana używanego stempla automatycznie winna wymusić treści na wyświetlaczu. Zespół powinien uwzględnić interfejs do zapisu treści przyjętych na stemplach. Należy uwzględnić zespół elektronicznego wyświetlania w 2 wariantach wyświetlacza, to jest wyświetlacz znakowy LCD-TN 14-segmentowy x 8 znaków (wariant I) oraz wyświetlacz graficzny EPD (w technologii e-ink), (przekątna 2,1″ / rozdzielczość 172×72 pikseli) (wariant II).
– Mechanicznego zespołu zmiany matrycy stempla, umożlwiającego zastosowanie minimum 4 stempli. Zespół powinien pozwalać na dowolny wybór i zmianę stempla, stosownie do potrzeb użytkownika. Rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmu winno być unikalne, nie naruszać własności innych osób.
– Obudowy integrującej zespół elektroniczny i mechaniczny, o wymiarach nie większych niż 85x45x100mm. Obudowa winna być zaprojektowana zachowaniem standardów ergonomii użytkowania. Wymaganym jest przedstawienie minimum 2 unikalnych wersji designing obudowy, nie naruszających własności innych osób.
b) Wykonanie projektu prototypu pieczęci
c) Wykonanie modelu 3D prototypu zaprojektowanej pieczęci
d) Ewentualne korekty konstrukcyjne rozwiązania
e) Sporządzenie wskazanej przez zamawiającego dokumentacji, np. technicznej, raportu całościowe z przeprowadzonych prac – wykonanie raportu końcowego, przygotowanie założeń do wniosku patentowego
f) Wykonanie prototypu w skali 1:1
g) Przedstawienie opracowania doboru materiałów dla poszczególnych elementów składowych opracowanej pieczęci, w zakresie wymaganym przy wdrożeniu do seryjnej produkcji.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
Cena (Cena netto przedmiotu zamówienia): 70% (70 PKT)
Termin wykonania (Okres udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia): 30% (30 PKT)

Razem 100% (100 PKT)

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) Kryterium CENA (Cena netto przedmiotu zamówienia) – Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
Cena minimalna
C = ———————————- x 70 pkt.
Cena oferty badanej

gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Do oceny kryterium będzie przyjęta cena netto tj. nie obejmująca podatku VAT
Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.
b) Kryterium Termin wykonania (Określony w miesiącach całość realizacji przedmiotu zamówienia) – Algorytm oceny kryterium Termin wykonania:

Termin wykonania najkrótszy
G = —————————————— x 30 pkt.
Termin wykonania oferty badanej

gdzie:
Termin wykonania oferty badanej – termin wykonania przedstawiony w badanej oferty liczony w miesiącach.
Termin wykonania najkrótszy – okres wykonania przedstawiony w ofercie w której zaoferowano najkrótszy okres realizacji zamówienia liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Termin wykonania przedmiot zamówienia powinien zostać podany w pełnych miesiącach.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów
3) Każde Kryterium weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 30.03.2018 do godziny 12.00.
W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.

1) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres działalności Zmawiającego:
Hanko sp. z o.o.
ul Żurawia 71/2.10, 15-540 Białystok
2) lub wysłać elektronicznie na adres e-mail:m_m9@wp.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
a) Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
b) Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
c) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu
d) Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy
e) Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Pozostałe informacje
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty
2) Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych
3) Wybór oferty nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
5) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone
7) W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia
8) Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania
9) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona

Oferent winien zapoznać się z zapytaniem ofertowym przedstawionym w załączeniu, Zapytanie zawiera wymagane załączniki:
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Szczepan Topczewski

Email: m_m9@wp.pl

Telefon: 668813007

Zapytanie 137-2018