logotypy-ue

Zapytanie 147/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-03-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Nano Innovation Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Ul. Sienkiewicza 46/56
15-004 Białystok

NIP: 9662118679

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań stymulatora wzrostu roślin – wzbogaconego kompleksu bioflawonoidalnego.

Preparat, który ma zostać poddany badaniom jest stymulatorem wzrostu roślin na podstawie kompleku bioflawonoidalnego (50-55 g/l dwuwodorokwercetyny lub taksyfoliny). Zaplanowane do realizacji badanie będzie składało się z następujących elementów:
1. Przeprowadzenie badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych preparatu
2. Potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych i wymagań w zakresie zanieczyszczeń,
3. Przygotowanie opinii o przydatności do stosowania stymulatora wzrostu w uprawach polowych roślin rolniczych
4. Przygotowane opinii o poziomie innowacyjności badanego stymulatora

Efekt końcowy zrealizowanych prac powinien stanowić raport z badań zawierający:
– wyniki analiz,
– opinię o spełnianiu wymagań jakościowych i wymagań odnośnie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń,
– opinię o przydatności stosowania w rolnictwie, w uprawach polowych.
– opinię o poziomie innowacyjności

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

  1. Termin realizacji zamówienia – 40%
    2. Cena – 60%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K1 = (Tn/To) x 40% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Cena” zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2=Cn/Co x 60% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = K1 + K2
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „ Termin realizacji zamówienia„
K2 – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena”

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie drogą pocztową na adres: Nano Innovation Group Sp.z o.o., ul. Sienkiewicza 46/56, 15-004 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: j.stachowski@gmail.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.04.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Nano Innovation Group Sp.z o.o., ul. Sienkiewicza 46/56, 15-004 Białystok
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

  1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
    2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Janusz Stachowski

Email: j.stachowski@gmail.com

Telefon: 693333055