logotypy-ue

Zapytanie 26/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-30

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

ASM Technology Sp. z o.o.

Adres:

Koralowa 13/37
Lublin
Oddział:
Ul. Lniana 41
15-665 Białystok

NIP: 951-23-88-466

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest udzielenie pomocy w przeprowadzeniu procedury patentowej, tj. wejście w fazę krajową i regionalną w postępowaniu o udzielenie patentu zgłoszonego w procedurze PCT (zgłoszenie nr PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615), dla wynalazku o nazwie „Sposób separacji mieszaniny luźnej oraz urządzanie do jej wykonania”.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1. Usługi rzecznika patentowego związane z wejściem w fazę krajową i regionalną w następujących obszarach: Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki, Chińska Republika Ludowa.
2. Usługi rzecznika patentowego obejmujące następujące czynności
a) przygotowanie dokumentów do wejścia w fazę krajową w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republice Ludowej według wymagań poszczególnych państw/regionów.
b) pomoc w wyszukaniu i wybraniu pełnomocników w każdym z wyznaczonych krajów/regionów, a także współpraca z nimi.
c) pośrednictwo w kontaktach z pełnomocnikami krajowymi.
d) ponoszenie kosztów pełnomocników krajowych w imieniu Zamawiającego.
e) wniesienie stosownych opłat urzędowych w imieniu Zamawiającego (opłata za zgłoszenie, za wyznaczenie państw, za badanie merytoryczne itp.).
f) reprezentację Zamawiającego przed właściwymi urzędami patentowymi (osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników narodowych).
g) udzielanie odpowiedzi na wszelkie pisma urzędowe dotyczące zgłoszonego wynalazku, uzgadniające ostateczny zakres ochrony i kształt zgłoszenia.
h) realizację czynności przed wybranymi urzędami krajowymi, związanych z uiszczeniem wymaganych, zindywidualizowanych opłat urzędowych.
i) realizację czynności koniecznych do dokonania niezbędnych tłumaczeń na języki urzędowe wybranych krajów

Kod CPV
79120000-1

Nazwa kodu CPV
Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin wykonania zlecenia w dniach – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin wykonania zlecenia w dniach” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas realizacji usługi (podany w dniach) od momentu podpisania umowy, do dnia złożenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej we wskazanych urzędach patentowych i wniesienia wymaganych przepisami opłat. Ocena w ramach kryterium „Termin wykonania zlecenia w dniach” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tn/To) x 20% x 100

gdzie:
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Tn – najkrótszy zaproponowany termin
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin wykonania zlecenia w dniach”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin wykonania zlecenia w dniach”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ASM Technology Sp. z o.o. Oddział Białystok ul. Lniana 41, 15-665 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: t.perkowski@tomasconsulting.com.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 07.11.2017 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ASM Technology Sp. z o.o. Oddział Białystok ul. Lniana 41, 15-665 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Tomasz Perkowski

Email: t.perkowski@tomasconsulting.com

Telefon: 505718107

Formularz oferty