logotypy-ue

Zapytanie 42/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.

Adres:

Gen. W. Andersa 38 A,
15-113 Białystok, Polska
tel. +48 85 653 73 47,
biuro@equalanpharma.eu

NIP: 9661999896

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej nad serię kosmetyków ATOPIS:

 1. Novaclear ATOPIS Face & Body Wash – Płyn do mycia twarzy i ciała,
  2. Novaclear ATOPIS Ultra Body Moisturizer – Nawilżający balsam do twarzy i ciała,
  3. Novaclear ATOPIS Hydro Control – Krem natłuszczająco – nawilżający
  4. Novaclear ATOPIS Intensive Cream – Krem natłuszczający
  5. Novaclear ATOPIS Face & Body Foam – Pianka do mycia twarzy i ciała
  6. Novaclear ATOPIS Hemp Seed Oil Shampoo – Szampon do włosów
  7. Novaclear ATOPIS Anti-Itching Spray – Spray przeciwświądowy

Usługa badawcza będzie polegała na przeprowadzeniu pełnych badań aplikacyjnych na podstawie których zostanie ocenione bezpieczeństwo produktów, a w rezultacie będzie można używać na etykietach i opakowaniach produktów deklaracji: „od 1.dnia życia…”
• Analiza wstępna dokumentacji produktów.
• Analiza składu receptury – przeprowadzenie badań w kierunku zagwarantowania bezpieczeństwa produktu dla odbiorców końcowych.
• Badanie dermatologiczne by określić obecność składników drażniących i alergizujących.
• Badanie aplikacyjne wykonywane na dzieciach.
Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport z przeprowadzonych badań oraz wydanie opinii i pozwolenie umieszczania na produktach deklaracji: „od 1.dnia życia…”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, lub przesłać e-mailem na adres: zorlinska@equalanpharma.eu .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.12.2017 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Żaneta Orlińska

Email: zorlinska@equalanpharma.eu

Telefon: 885122697

Formularz oferty 42-2017