logotypy-ue

Zapytanie 51/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski

Adres:

Komunalna 11
15-197 Białystok

NIP: 5420115356

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją inteligentnego systemu wentylacji. System będzie składał się z:
1. Centrala główna sterująca (zamontowana na BOXie),
2. BOX z wentylatorem i modułem sterującym (standardowo 6 wejść, 1 wyjście),
3. miniBOX (moduł rozszerzający BOX o kolejne wejścia),
4. Moduł rozszerzający do podłączenia okapu kuchennego (wyeliminowanie w okapie uciążliwego hałasu poprzez umiejscowienie wentylatora poza okapem),
5. Klawiatura i panel dotykowy.
BOX – to skrzynka, do której doprowadzone są kanały wentylacyjne z poszczególnych pomieszczeń (standardowo 6 kanałów plus możliwość dołączenia modułowego kolejnych kanałów poprzez miniBOX (ilość uzależniona od możliwości wentylatora). W BOXie na kanałach doprowadzających powietrze z pomieszczeń, zamontowane są klapy z serwomotorami, płynnie regulujące przepływ powietrza z każdego dołączonego kanału wentylacyjnego (pomieszczenia). Każda klapa ma działać niezależnie. BOX będzie posiadał jedno wyjście, połączone z kominkiem wentylacyjnym, przez które wyrzucane jest powietrze z wentylowanych pomieszczeń. Na BOXie ma być zamontowana główna centrala systemu.
Centrala zbiera dane z poszczególnych elementów systemu i steruje działaniem BOXa. Centrala ma łączyć się wewnętrznie z elementami systemu drogą radiową i zewnętrznie poprzez WIFI i WEBSITE. Centrala ma być zasilana z sieci 240V. Centrala ma posiadać pamięć ustawień w wypadku zaniku zasilania.
System ma być sterowany poprzez: klawiaturę lub panel dotykowy oraz aplikację mobilną i website. Przykład możliwości zaprogramowania przycisków:
• Tryb W domu dla warunków wymagających stałej wentylacji w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.
• Tryb Poza domem używany podczas nieobecności domowników, gdzie wymagana jest tylko podstawowa wentylacja.
• Tryb Zegar stosuje się, gdy istnieje potrzeba tymczasowego zwiększenia wentylacji. Jedno naciśnięcie przycisku Wysoki włącza poprawioną wentylacją na 30 minut, dwa naciśnięcia na 60 minut itd.
• Tryb Automatyczny dostosowuje poziom wentylacji zależnie od wartości pomiarów wilgoci i dwutlenku węgla. Jeśli poziom jest podwyższony, wentylator dachowy pracuje z wysoką wydajnością. Jeśli poziom jest niski, wentylator dachowy pracuje z niską wydajnością.
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Prace badawcze polegające na:
 2. a) Analizie istniejących rozwiązań pod kątem konstrukcji oraz ich właściwości użytkowych inteligentnego systemu wentylacji. Zebranie informacji na temat newralgicznych elementów konstrukcji, sposobu działania .
 3. b) Na podstawie wykonanej analizy, określenie metodyki badań oceny jakości użytkowej inteligentnego systemu wentylacji oraz sposobu funkcjonowania urządzenia.
 4. c) Prace badawcze nad podzespołami w kierunku poprawienia jakości działania i ich wytrzymałości.
 5. d) Przygotowanie projektu i prototypu inteligentnego systemu wentylacji z wykorzystaniem nowej wiedzy zdobytej z etapu a) i b) i c).
 6. e) Wykonanie testów prototypu potwierdzającego zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w porównaniu z parametrami istniejących konkurencyjnych urządzeń.
 7. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
 8. a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
  b) Model 3D zoptymalizowanego prototypu inteligentnego systemu wentylacji,
  c) Dokumentację zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych poszczególnych podzespołów inteligentnego systemu wentylacji.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Komunalna 11, 15-197 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: d.mitroszewski@toolco.pl .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.12.2017 r.
  3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Daniel Mitroszewski

Email: d.mitroszewski@toolco.pl

Telefon: 509020014

Formularz ofertowy 2017-51