logotypy-ue

Zapytanie 63/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PHJ Sp. z o.o. Sp. k.

Adres:

I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 42 15-103 Białystok

NIP: 5423210807

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji programu umożliwiającego uruchomienie e-usług z zakresu gospodarki odpadami.

Aplikacja internetowa służąca do zarządzania procesami w firmie zajmującej się gospodarką odpadami. Do głównych zadań systemu należy monitoring podstawień – odbiorów kontenerów, nadzór centrów składowania odpadów oraz zarządzanie harmonogramem prac pracowników Dodatkowe funkcjonalności aplikacji to: moduł fakturowania, moduł rejestracji pracy pracowników razem z zarządzaniem harmonogramem prac, moduł inwentaryzacji pojazdów, moduł dostępowy dla klientów zawierający dostęp do własnych podstawień kontenerów, dokumentów finansowych oraz kontakt z pracownikiem obsługującym klienta.
Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji:
1. Web aplikacja/aplikacja internetowa
2. System podzielony na dwie aplikacje – system wewnętrzny oraz system zewnętrzny dla kont kontrahentów
3. Dostęp do systemu wewnętrznego oraz zewnętrznego jedynie po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika
4. Zarządzanie użytkownikami systemowymi oraz przydzielenie im uprawnień
5. Zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi (konta kontrahentów) oraz przydzielanie im uprawnień
6. Moduł wysyłki SMS – wykorzystujący usługi zewnętrznego dostawcy
7. Pełne logowanie zdarzeń w systemie
8. System wewnętrzny:
– obsługa inwentaryzacji kontenerów oraz prac z nimi związanych tj. podstawienia, wymiany, odbiory, rozliczeni
– obsługa składów odpadów tj. przyjmowania odpadów wydawanie (dokumentacja) prowadzenie statystyk
– obsługa harmonogramu prac tj. przydzielenie poszczególnych prac dla pracowników, zlecanie akcji związanych z kontenerami
– nadzór nad godzinami pracy pracowników, rejestracja obecności w tym urlopów, zwolnień lekarskich, monitorowanie terminów badań lekarskich, ubezpieczeń, szkoleń BHP i innych szkoleń, uprawnień
– inwentaryzacja pojazdów tj. monitorowanie terminów badań technicznych, UTD, ubezpieczeń i wszelkich zdarzeń związanych z pojazdami
– ręczne oraz automatyczne generowanie dokumentów finansowych
– generowanie raportów ze statystyk odpadów, podstawień
9. system zewnętrzny
– podgląd przez kontrahenta własnych podstawień kontenerów
– podgląd przez kontrahenta własnych dokumentów finansowych
– zamówienie podstawienia kontenera
– kontakt z pracownikiem obsługującym kontrahenta.
Dodatkowe usługi:
– udzielenie gwarancji działania na okres minimum 2 lat
Preferowana technologia:
– Język programowania PHP
– Framework Yii2
– Baza danych MySQL/MariaDB
– Framework JQuery
– Framework Bootstrap

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 42 , 15-103 Białystok, lub przesłać e-mailem na adres: biuro@odpady.podlasie.pl .
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 2.02.2018 r.
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: : ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 42 , 15-103 Białystok.
  4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Wymagania dotyczące wykonawcy potwierdzone oświadczeniami:
– Minimum 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie programowania (aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG)
– Doświadczenie w postaci wykonania minimum 2 systemów – web aplikacji – obsługiwanymi przez minimum 20 użytkowników (oświadczenie o wykonaniu usługi)
Wymagania dotyczące płatności oraz terminu wykonania:
– Czas na wykonanie systemu wynosi 90 dni
– Termin odroczonej płatności wynosi 90 dni

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Maciej Karaszewski

Email: karaszewski.maciej@gmail.com

Telefon: 536963785

ZAPYTANIE OFERTOWE 63-2018