logotypy-ue

Zapytanie 65/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-24

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-24

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

BIM PRODUCTION Norbert Lewko

Adres:

Żurawia 71, lok. 2.47
15-540 Białystok

NIP: 5422866411

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony oprogramowania konfiguratora/selektora okien i drzwi wraz z systemem generowania sublicencji dla użytkowników komercyjnych. Pakiet oprogramowania powinien spełniać następujące wymagania:
1. Oprogramowanie i baza danych konfiguratora/selektora musi być rozwiązaniem online wraz z dedykowanymi narzędziami:
1.1. Plugin do programu Autodek Revit.
2. Oprogramowanie konfiguratora/selektora okien i drzwi, musi wykorzystywać stworzone przez naszą firmę biblioteki (rodziny) stolarki okiennej i drzwiowej (pliki w formacie .rfa) oraz poprzez interfejs online pozwalać na konfigurację typów tj.:
2.1. Wybór okna lub drzwi.
2.2. Wybór materiału konstrukcyjnego.
2.3. Wybór producenta.
2.4. Wybór modelu produktu.
2.5. Wybór kształtu okna drzwi, tj.:
2.5.1. Okna i drzwi prostokątne,
2.5.2. Okna i drzwi łukowe,
2.5.3. Okna okrągłe,
2.5.4. Okna półokrągłe,
2.5.5. Okna trapezowe,
2.5.6. Okna trójkątne.
2.6. Określenie wymiarów całkowitego okna/drzwi.
2.7. Wybór układu skrzydeł.
2.8. Konfigurację rozmiaru skrzydeł.
2.9. Wybór koloru z opcją bikolor.
2.10. Wybór szklenia.
2.11. Wybór szprosów.
2.12. Wybór koloru uszczelek.
2.13. Wybór akcesoriów: okucia i klamki, uszczelka antykurzowa, spoinowy uchył szkrzydła, nawiewnik, roleta przeciwsłoneczna wew. i zew., roleta antywłamaniowa. Baza danych akcesoriów musi być otwarta dla administratora, tzn. pozwalać na dodawanie nowych producentów i nowych produktów. Tak by umożliwić sprzedaż krzyżową produktów powiązanych łańcuchem zależności ze stolarką okienną i drzwiową.
2.14. Wybór akcesoriów wykończeniowych: parapet nadokienny i podokienny.
2.15. Generowanie karty produktu wraz z kodami produktów dla akcesoriów
2.16. Pozwalać na pobranie skonfigurowanego okna/drzwi w postaci pliku/biblioteki (w formacie .rfa) wraz z katalogiem typu (w formacie .txt).
2.16.1. Katalog typu musi być generowany przez oprogramowanie i jest wynikiem finalnym konfiguracji okna/drzwi.
2.17. Pozwalać na bezpośrednie wczytanie biblioteki (rodziny) skonfigurowanego okna/drzwi do programu Autodesk Revit przy pomocy dedykowanego pluginu.
3. Plugin musi zawierać następujące narzędzia:
3.1. Automatyczne oznaczenie i zliczenie sposobu otwarcia okien/drzwi lewych i prawych (niezbędna informacja do generowania zestawień, obecnie nie możliwa bez zewnętrznego oprogramowania)
3.2. Automatyczne wyliczenie powierzchni szklenia w oknie (niezbędna informacja do policzenia powierzchni szklenia względem powierzchni podłogi)
3.3. Wyliczanie współczynnika U dla okna
3.4. Wybór sposobu osadzenia-wyrównania okna/drzwi do strony: lewej, prawej, środka.
3.5. Modyfikacja głębokości osadzenia okna/drzwi
3.6. Wybór obróbki okna/drzwi (tynk, lamówka, plastivan, etc.)
3.7. Alternatywne narzędzie lustra, które gwarantuje prawidłowe umieszczenie kopi danego typu okna
3.8. Alternatywna funkcja „Create similar”, która pozwoli na utworzenie identycznego zespołu elementów w innym miejscu
3.9. Pozwalać na bezpośrednie wczytanie biblioteki (rodziny) skonfigurowanego okna/drzwi do programu Autodesk Revit przy pomocy dedykowanego pluginu.
4. Wykonawca ma obowiązek przekazać prawa własności intelektualnej.
5. System generowania sublicencji musi pozwalać na generowanie sublicencji tymczasowej z jedno miesięcznym interwałem. Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie dzierżawy oprogramowania dla klientów komercyjnych.
6. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumentację dla oprogramowania konfiguratora/selektora, która musi uwzględniać:
6.1. Dokumentację z zakresu wykorzystania powyższego oprogramowania
6.2. Dokumentację z zakresu aktualizacji bazy danych: okien, drzwi i akcesoriów
6.3. Dokumentację z zakresu generowania licencji dla użytkowników komercyjnych

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 40%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%
3. Okres wsparcia technicznego począwszy od protokolarnego odbioru licencji (w miesiącach) – 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
1. Cena netto
Kc = (Cn/Co) x 40% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto spośród wszystkich otrzymanych ofert, które spełniły dopuszczające kryteria wyboru
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
2. Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 30% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
3. Przez kryterium „Okres wsparcia technicznego” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres wsparcia technicznego (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Okres wsparcia technicznego” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kw = (Wo/Wn) x 30% x 100
gdzie:
– Wn – najdłuższy zaproponowany okres wsparcia technicznego
– Wo – okres wsparcia technicznego zaproponowany w badanej ofercie
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt + Kw
gdzie:
– K – liczba punktów w ocenie końcowej
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
– Kw – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres wsparcia technicznego”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą elektroniczną na adres: info@bimproduction.eu
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.02.2018 r.
  3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja na temat wymagań dla oferentów:

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
  2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Norbert Lewko

Email: info@bimproduction.eu

Telefon: +48 796 87 88 44

Zapytanie 65-2018